Δήμος Μαραθώνος : Διακήρυξη διαγωνισμού για απολύμανση σχολείων-αθλητικών χώρων και κτηρίων

257

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης μικροβιοκτονίας σχολείων-αθλητικών χώρων και κτιρίων » με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Εκτιμώμενη αξία 19.790,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.