Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου: Εισήγηση περί έγκρισης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

181

ΠΡΟΣ:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης της σχετικής με την 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής»

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ με αριθμό οικ. 46735/23-7-2020 (ΦΕΚ 3170 τεύχος Β’) «Μετά τη λήξη της χρήσης έτους 2020 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2021, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν το προϋπολογισμό του 2021 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2020, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός

Το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών & Ταμείου (ΠΡΟ.ΛΟ.Π.ΤΑ.), λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, συγκέντρωσε τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται για την 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και συγκεκριμένα:

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:

  • Την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι η οποία αφού επαναϋπολογίστηκε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2021 με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων σε αυτή εσόδων δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν στους κωδικούς της για τα έτη 2019 ή 2020, ανέρχεται στο ποσό των € 8.315.390.47
  • Την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ η οποία αφού επαναϋπολογίστηκε το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων σε αυτήν ποσών στον προϋπολογισμό του 2021 για τους ΚΑΕ 32 και 85, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2019 ή 2020, ανέρχεται στο ποσό των € 4.590.251,33

-Το ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ το οποίο όπως προκύπτει από την επίσημη κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακού υπολοίπου που συντάχθηκε με ημερομηνία 31.12.2020 ανέρχεται στο ποσό των € 5.174.850,57.

Β. ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:

-Το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ

-Τις συνεχιζόμενες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών ανά υπηρεσία.

-Το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2021 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 21 & 26/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα στοιχεία αυτά διαβιβάσαμε στην Οικονομική Επιτροπή η οποία συνέταξε την 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Κατόπιν των ανωτέρω και με βάση την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 στην οποία ορίζεται ότι “το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του” και με δεδομένο ότι στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών & Ταμείου (ΠΡΟ.ΛΟ.Π.ΤΑ.) δεν υποβλήθηκε εναλλακτική πρόταση από άλλη δημοτική παράταξη προκειμένου να ελεγχθεί και να εκδοθεί εισήγηση της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 189 παρ. 9 του ν. 4555/2018, εάν αυτή είναι εφαρμόσιμη και σύμφωνη με τους ως άνω ισχύοντες κανόνες του θεσμικού πλαισίου περί αναμόρφωσης του Π/Υ, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της σχετικής με την 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία ο αναμορφωμένος Προϋπολογισμός οικ. έτους 2021, ανακεφαλαιωτικά, έχει ως ακολούθως:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY
ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ
    ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 223.260,00
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 50.226,85
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 4.421.440,00
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 816.622,00
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 525.811,00
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.916.879,76
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 4.500,00
  Σύνολα 0 7.958.739,61
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 11.500,00
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 473.983,99
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 16.259.902,56
14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 1.000,00
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 182.820,00
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 14.000,00
  Σύνολα 1 16.943.206,55
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ  
21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 2.018.820,15
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 30.000,00
  Σύνολα 2 2.048.820,15
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.  
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 4.590.251,33
  Σύνολα 3 4.590.251,33
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ – ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ  
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.135.500,00
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 25.000,00
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ( ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 189.920,00
  Σύνολα 4 3.350.420,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  
51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5.174.850,57
  Σύνολα 5 5.174.850,57
  Σύνολα 40.066.288,21

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY
ΜΕΡΟΣ ΙI : ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
    ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6 Έξοδα χρήσης  
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.754.036,69
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.828.844,56
62 Παροχές τρίτων 3.472.233,66
63 Φόροι – Τέλη 75.500,00
64 Λοιπά γενικά έξοδα 92.357,40
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 189.038,12
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 999.536,52
67 Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις – Παροχές – Επιχορηγήσεις –
Επιδοτήσεις – Δωρεές
2.636.936,27
68 Λοπά έξοδα 0,00
  Σύνολα 6 15.048.483,22
7 Επενδύσεις  
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 3.358.273,68
73 Έργα 13.461.191,63
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 1.478.946,46
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00
  Σύνολα 7 18.298.411,77
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις  
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 649.437,98
82 Λοιπές αποδόσεις 3.154.500,00
85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού
έτους
2.882.068,07
  Σύνολα 8 6.686.006,05
9 Αποθεματικό  
91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον
προϋπολογισμό
33.387,17
  Σύνολα 9 33.387,17
  Σύνολα 40.066.288,21

 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟ.ΛΟ.Π.ΤΑ

ΠΡΟΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

 

Κάντε like στην σελίδα μας στο facebook ΕΔΩ