Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου : Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά υπ’ αριθ. 807/2019 Πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

536

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Ραφήνα, 30 Δεκεμβρίου 2019

Ταχ. Δ/νση: Αραφηνίδων Αλών 12

Τ.Κ. 19009 ΡΑΦΗΝΑ

Τηλ.: 22943 21001 Fax.: 22940 23481

ΑΠΟΦΑΣΗ 689/2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Τη διάταξη του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία «Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής».

2. Τη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιη’ του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία, η Οικονομική Επιτροπή «ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά».

3. Το γεγονός ότι στις 13-12-2019, κοινοποιήθηκε στο Δήμο Ραφήνας Πικερμίου, η με αριθμό 807/2019 Πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αποφαίνεται ότι ο έλεγχος της επιμέρους φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης “Οριοθέτηση – διευθέτηση ρεμάτων και προσαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου σε περιοχές του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου”, απέβη αρνητικός για τις ενέργειες του Δήμου, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει. Στο αποφατικό της απόφασης αυτής αναφέρεται, ότι συντρέχουν ουσιώδεις πλημμέλειες στην ελεγχθείσα φάση της διαδικασίας έως την έκδοση απόφασης για τη επιλογή προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης.

4. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ιδιάζουσας σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου. Συγκεκριμένα, από το έτος 2018, έχει εγκριθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της παραπάνω μελέτης, καθόσον επηρεάζει σημαντικό αριθμό διαδικασιών και ενεργειών που έχει δρομολογήσει ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου και οι οποίες δεν δύνανται να ολοκληρωθούν όσο παραμένει σε εκκρεμότητα η οριοθέτηση – διευθέτηση των ρεμάτων. Με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι η ελεγχθείσα φάση της διαδικασίας ανάδειξης προσωρινού αναδόχου έχει πλημμέλειες και ως εκ τούτου παρουσιάζεται σοβαρό πρόσκομμα στην εξέλιξή της καθώς και σε κάθε παρεπόμενη διαδικασία. Κρίνεται έτσι απολύτως απαραίτητο να ελεγχθεί το ενδεχόμενο προσβολής ή μη αυτής με τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα, προκειμένου να απεμπλακεί 2 η διαδικασία, είτε με την προσβολή της, είτε με την επανάληψη της διαδικασίας κατόπιν διόρθωσης των πλημμελειών που επισημάνθηκαν.

5. Επειδή, για επείγοντες λόγους και προκειμένου να μην παρέλθει χρονικό διάστημα από την κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 807/2019 Πράξης, ώστε να ελεγχθεί από νομική άποψη και να κριθεί η προσβολή της ή μη με ένδικα μέσα, ζητήθηκε κατόπιν προφορικού αιτήματος προς τον δικηγόρο Αθηνών κ. Γ. Γ., η παροχή γνωμοδότησης, σχετικά με την αναγκαιότητα άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατ’ αυτής. Ο δικηγόρος υπέβαλε την υπ’ αριθ. πρωτ. 20536/30-12- 2019 Γνωμοδότηση, σύμφωνα με την οποία, από την επισκόπηση των σκέψεων της σχολιαζόμενης απόφασης σε συνδυασμό με τη μελέτη των εφαρμοζόμενων διατάξεων, προκύπτει – κατά την άποψή του -, ότι οι αιτιολογίες της ευθυγραμμίζονται με την ισχύουσα νομοθεσία και με την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Ακυρωτικών Δικαστηρίων και κατά συνέπεια εισηγήθηκε την μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 807/2019 πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Για επείγοντες λόγους αποφυγής πρόκλησης προφανούς ζημίας και προστασίας των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, επειδή οι αιτιολογίες της υπ’ αριθ. 807/2019 Πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά τον έλεγχο της επιμέρους φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης “Οριοθέτηση – διευθέτηση ρεμάτων και προσαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου σε περιοχές του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου” ευθυγραμμίζονται με την ισχύουσα νομοθεσία και με την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Ακυρωτικών Δικαστηρίων, τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά αυτής και προκειμένου να απεμπλακεί η διαδικασία και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησης της ανάθεσης της μελέτης, με την επανάληψή τους, κατόπιν διόρθωσης των πλημμελειών που επισημάνθηκαν. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της, προς έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ