Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου : Ομάδα Έργου με σκοπό την άμεση ανταπόκριση του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και φυσικών καταστροφών

358

Μια πολύ καλή “κίνηση” που θα είναι και ουσιαστική όταν συνταχθούν και τα απαραίτητα μνημόνια ενεργειών που θα προβλέπουν λεπτομερώς εκτός του προσωπικού, την λεπτομερή καταγραφή της αποστολής (όπως γράφουν μόνο στα υπ’ αυξ. αριθμ 10 και 13 μέλη της ομάδας έργου), τα μέσα και τα υλικά που θα απαιτούνται κατά περίπτωση.

Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3013/1-5-2002 “Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ 102/ Α΄/ 1-5-2002).

2. Την Υ.Α. 1299/7-4-2003 έγκριση του από 7-4-2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”.

3. Την ΚΥΑ 120304109.1/10-05-1999 ρύθμιση θεμάτων και συνεργασία Πυροσβεστικού Σώματος με ΟΤΑ.

4. Το Άρθρο 110 του Ν.4249/2014 περί “Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις / Δυναμικό και μέσα Πολιτικής Προστασίας.”

5. Τον Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης ΦΕΚ 87/Α΄/2010

6. Τον Ν.4071/2012 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη της Αυτοδιοίκησης – οδηγίας 2009/50/ΕΚ.ΦΕΚ 35/Α/12

7. Τον Ν. 3584 Κύρωση κώδικα κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων ΦΕΚ 143/Α΄/2007

8. Την με Αριθ. 2195/3-4-2015 έγγραφη οδηγία Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

9. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Πολιτικής Προστασίας στους ΟΤΑ και τις υποχρεώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου που προκύπτουν από την εφαρμογή του

10. Την ανάγκη της συντονισμένης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης των υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου όταν απαιτηθεί συνδρομή για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών Πολιτικής Προστασίας

11. Την υπ αριθ.446/2019 απόφαση Δημάρχου Ραφήνας-Πικερμίου περί ορισμού και εκχώρησης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

12. Τον ΟΕΥ του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (ΦΕΚ 1845/Β’/29-7-2013) όπως τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθμόν ΦΕΚ 708/Β’/24-4-2015.

13. Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την σύσταση Ομάδας Έργου με σκοπό την άμεση ανταπόκριση του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και φυσικών καταστροφών πριν ή μετά την εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων οποτεδήποτε απαιτηθεί (7/24).

Η Ομάδας Έργου θα αποτελείται από τους :

1. Τζιβιτζή Σταύρο, υπάλληλο Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, κλάδου ΔΕ01 Διοικητικού και Τσαλιαγκό Εμμανουήλ, υπάλληλο Γραφείου Πολιτικής Προστασίας , κλάδου ΔΕ – Οδηγών Πυροσβεστικού Οχήματος, ως συντονιστές.

2. Τον εκάστοτε υδραυλικό υπηρεσίας.

3. Παπαδόπουλο Άγγελο ή/και Κρικλάνη Αντώνιο ή/και Παράσχο Γεώργιο ή/και Ρούντα Σοφοκλή ή/και Λινάρδο Δημήτριο ή/και Πορτοκάλη Παναγιώτη ή/και Τσόπελα Ιωάννη ή/και Φρίγγη Αριστείδη, υπαλλήλους Δ/νσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Πρασίνου-Περιβάλλοντος, κλάδου ΔΕ29 – Οδηγών.

4. Παγανόπουλο Χαράλαμπο ή/και Μπάκωση Δημήτριο, υπαλλήλους Δ/νσης ΚαθαριότηταςΑνακύκλωσης και Πρασίνου-Περιβάλλοντος, κλάδου ΥΕ16 – Εργατών Καθαριότητας.

5. Γκρίφιζα Κωνσταντινο ή/και Καπράλο Ηλία ή/και Θεοδώρου Θεόδωρο, υπαλλήλους Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήματος Ύδρευσης- Αποχέτευσης, κλάδου ΔΕ28 – Χειρίστων Μ.Ε.

6. Προσκυνητόπουλο Γεώργιο ή/και Λιάββα Δημήτριο, υπαλλήλους Δ/νσης ΚαθαριότηταςΑνακύκλωσης και Πρασίνου-Περιβάλλοντος, κλάδου ΔΕ28 – Χειρίστων Μ.Ε.

7. Κατσαλής Δημήτριος ή/και Ιωάννου Κοσμάς ή/και Παπαδόπουλος Γεώργιος ή/και Λιάκος Δημήτριος ή/και Ιορδανίδης Μάριος, υπαλλήλους Δ/νσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Πρασίνου-Περιβάλλοντος , κλάδου ΔΕ35 – Δενδροκηπουρών, ή/και Κατσαλή Νικόλαο υπάλληλο Δ/νσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Πρασίνου-Περιβάλλοντος, κλάδου ΥΕ16- Εργατων κήπων.

8. Λάντα Μαριάννα, υπάλληλο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κλάδου ΤΕ3 – Πολιτικών Μηχανικών ή/και Φάτση Στέργιο, υπάλληλο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κλάδου ΠΕ3 – Πολιτικός Μηχανικός.

9. Λεγάκη Γεωργία ή/και Παπαθανασίου Άννα, υπαλλήλους Δ/νσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Πρασίνου-Περιβάλλοντος, κλάδου ΠΕ Δασολόγος και ΤΕ Γεωπόνος αντίστοιχα.

10. Παλπατζή Αντώνιο, υπάλληλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού ή/και Αλεξόπουλο Παναγιώτη, υπάλληλο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήματος ΎδρευσηςΑποχέτευσης, κλάδου ΥΕ – Εργάτης ύδρευσης, ως υπευθύνους για την λειτουργία της αποθήκης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

11. Μπαμπαλή Πέτρο, υπάλληλο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήματος Ύδρευσης- Αποχέτευσης, κλάδου ΔΕ30 – Τεχνιτών Σιδεράς.

12. Θεωνά Δημήτριο ή/και Ψύχα Αθανάσιο ή/και Λιβάνιο Αντώνιο, υπάλληλους Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κλάδου ΔΕ24 – Ηλεκτρολόγων.

13. Άννα Μαρία Αγγελόπουλου ή/και Αναστασιάδου Ελισσάβετ ή/και Μετζητάκου Κωνσταντίνα, υπαλλήλους Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – ΔΕ βοηθού Λογιστή – ΠΕ Διοικητικού αντίστοιχα ή/και Γκιργκινούδη Δήμου, υπάλληλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, κλάδου ΔΕ38 – χειριστών Η/Υ, ως γραμματειακή υποστήριξη.

Έργο της ομάδας ορίζεται : Η άμεση ανταπόκριση σε πρώτη φάση για αντιμετώπιση και κατά το δυνατόν αποκατάσταση βλαβών εξαιτίας εκτάκτων περιστατικών , φυσικών καταστροφών-πυρκαγιών , από την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων (πτώσης δέντρων , πλημμυρικών φαινομένων , κατολισθήσεις , καταπτώσεις βράχων , χιονόστρωση , κτλ) και η συνδρομή του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου στις Κρατικές Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας .

Ο συντονισμός για περαιτέρω ενεργοποίηση των μέσων και του προσωπικού του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου βάση σχεδιασμού εφόσον απαιτείται σε δεύτερη φάση. Η διαδικασία που θα ακολουθείται θα είναι :

• η αποτύπωση και εκτίμηση της κατάστασης από τους συντονιστές.

• η ιεράρχηση των απαιτούμενων μέσων και προσωπικού που απαιτείται από τον συντονιστή σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας.

• η άμεση κινητοποίηση των απαιτούμενων μέσων και προσωπικού του Δήμου από τους συντονιστές σε πρώτη φάση και σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας σε δεύτερη φάση, εφόσον απαιτείται περαιτέρω ενεργοποίηση των μέσων και του προσωπικού του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου βάση σχεδιασμού.

• η επί τόπου επιχείρηση αποκατάστασης της εύρυθμης λειτουργίας της «πληγείσας» περιοχής, μετά τη διασφάλιση όλων των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται για προσωπικό και διερχόμενους από τη συγκεκριμένη ομάδα σε πρώτη φάση και σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας σε δεύτερη φάση εφόσον απαιτείται περαιτέρω ενεργοποίηση των μέσων και του προσωπικού του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου βάση σχεδιασμού.

Αποδέκτες των συμβάντων θα είναι οι συντονιστές, οι οποίος θα ενημερώνουν τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και εν συνεχεία θα αναλαμβάνει την ενεργοποίηση και κινητοποίηση της ομάδας σε πρώτη φάση.

Συνιστά δε υποχρέωση των συντονιστών την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημερά, η κατάθεση ιστορικού ενεργειών στην υπηρεσία τους καθώς και σε όσες υπηρεσίες έχουν συμμετοχή στην αντιμετώπιση των περιστατικών.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί για εκτέλεση και να επιδοθεί με απόδειξη παραλαβής στους αναφερόμενους σε αυτήν.

Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου

Μπουρνούς Ευάγγελος