Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου: Πρόσληψη 6 συμβασιούχων

662

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 12 Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή, ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου κ. Ευάγγελος Μπουρνούς, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Την υπ’ αριθμόν ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωση με αριθ. πρωτ. 7029/25-4-2019 σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

3. Τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (από 18/6/2019 έως 27/6/2019) καταρτίζει τον παρακάτω πίνακα κατάταξης – επιλογής :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ : 101 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :ΔΕ – ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) [Γ’ (C) Κατηγορίας – Με κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου] ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8 μήνες ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ : 2

1 Β… Σ…. του Νικολάου

2 Μ…. Φ…. του Κωνσταντίνου

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ : 102 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΕ – ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8 μήνες ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ : 4

1 Π…. Χ….. – Αλεξία του Γεωργίου

2 Α….. Α….. του Κωνσταντίνου

3 Κ….. Β…. του Βασιλείου

4 Κ….. Ν…. του Θεόφιλου

Κατόπιν αυτού και αφού συντάχθηκε ο ανωτέρω πίνακας κατάταξης-επιλογής, η ανάληψη υπηρεσίας τους στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ