Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδας :Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής!

313

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Λεωφ. Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα, την 23/12/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης ή μη της υπ΄ αριθμ. 23/2015 Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
  2. Λήψη απόφασης περί οριστικής ή μη διακοπής λειτουργίας Οικονομικής δραστηριότητας Κ.Υ.Ε.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΟΥΝΤΑΣ