Δημοσίευση απόφασης διάθεσης ερανικού λογαριασμού υπέρ των πληγέντων από την πυρκαγιά της 23/07/2018

432

Λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου διάθεσης του προιόντος του ερανικού
λογαριασμού υπέρ των πληγέντων από την πυρκαγιά της 23ης-24ης Ιουλίου 2018

Στις 17 Mαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας-Πικερμίου συνήλθε έχοντας απαρτία σε διά περιφοράς συνεδρίαση και αποφασίστηκαν κατά  πλειοψηφία 15/12 τα εξής:

Την αποδοχή του 3ου Πρακτικού Συνεδρίασης της Ερανικής Επιτροπής της 3-3-2020 περί καθορισμού τρόπου
διάθεσης του προιόντος του ερανικού λογαριασμού σύμφωνα με το οποίο:
1) Το ποσό των 801.941,92 ευρώ θα διανεμηθεί στους πληγέντες δικαιούχους στους οποίους έχει καταβληθεί
αποζημίωση οικοσκευής και υπάρχουν στον κατάλογο που τηρεί ο Δήμος με βάση συντελεστές βαρύτητας
ανάλογα με το επίπεδο βλάβης (κόκκινο 100%,κίτρινο 70%,πράσινο 30%).Αν πρόκειται για μισθωμένο κτίριο
την αποζημίωση θα λάβει κατά 75% ο ιδιοκτήτης και 25% ο ενοικιαστής και
2)Με το υπόλοιπο ποσό των 239.320 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί έργο περιβαλλοντικής ανακύκλωσης και
αποκομιδής απορριμμάτων, το οποίο θα γίνει με μελέτη και επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.4412/16 και ΠΔ.80/16 αποκλειστικά εντός της οριοθετημένης πυρόπληκτης περιοχής
από την πυρκαγιά της 23ης-24ης Ιουλίου 2018.
B) Εξουσιοδοτούν τον Δήμαρχο για τις απαιτούμενες ενέργειες.Διαβάστε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΕΡΑΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ