Ένα ενδιαφέρον θέμα για το περιβάλλον στο Δημοτικό Συμβούλιο και πρόταση για χρηματοδότηση!

236

Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων».

Ο Δήμαρχος ήταν εισηγητής σε μια εισήγηση που αναλυτικά έγραφε τα παρακάτω :

Στις 28/6/2019 δημοσιοποιήθηκε η πρόσκληση για με τίτλο «»Δράσεις διαχείρισης Βιοαποβλήτων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχή

Το περιεχόμενο της πρόσκλησης είναι το ακόλουθο :

Oι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εμπίπτουν στον ειδικό στόχο 26 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π., πεδίο παρέμβασης 17  χρηματοδοτούν τις ακόλουθες δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων:

• Προμήθειες εξοπλισμού επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης και προσομοιαζόντων για μικρούς παραγωγούς (π.χ. κατασκηνώσεις Δήμου)

• Προμήθειες εξοπλισμού χωριστής συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης και προσομοιαζόντων, συμπεριλαμβανομένων των πρασίνων (κλαδοτεμαχιστές αποβλήτων κήπων και πάρκων, κάδοι κ.α.)

• Δημοτικές μονάδες κομποστοποίησης βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης και προσομοιαζόντων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας, με δυνητικούς δικαιούχους Δήμους, δυνάμει του άρθρου 228 του Ν.4555/2018, με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ

• Δημοτικές μονάδες τεμαχισμού και κομποστοποίησης αποβλήτων κήπων και πάρκων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας, με δυνητικούς δικαιούχους Δήμους, δυνάμει του άρθρου 228 του Ν.4555/2018, με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ

• Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

• Απόκτηση γης για την εγκατάσταση των ανωτέρω, εφόσον απαιτείται

• Έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ, εφόσον απαιτείται

• Αρχαιολογικές εργασίες, με δικαιούχο-εταίρο την αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων, εφόσον απαιτείται.

 Απαιτείται  ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου να συμμορφώνεται με τις σχετικές προβλέψεις /

Η περιγραφόμενη πρόσκληση και η συμμετοχή μας, προϋποθέτει ο  Δήμος μας  την απόσυρση από την αίτηση χρηματοδότησης που έχει υποβληθεί  στην πρόσκληση του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο : “Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου”, με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 1465

Η υπό απόσυρση πρόταση έχει υποβληθεί το 2016 και βρίσκεται σε στάδιο επαναξιολόγησης.

Η επικαιροποίηση της Πολιτείας στα θέματα διαχείρισης βιοαποβλήτων έχει αλλάξει τους άξονες της, με αποτέλεσμα να μην είναι αποδεκτές οι επιλέξιμες δαπάνες της  πρότασης η οποία καθίσταται αυτομάτως μη συμφέρουσα για τα δεδομένα του Δήμου μας.

Κατά συνέπεια προτείνεται η ένταξη μας ΄στην τρέχουσα, που είναι προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του Δήμου μας για την καλλίτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των βιοαποβλήτων 

Ζητείται :

  1. Η έγκριση  υποβολής της πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων»,  Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ : 3658   
  2. Η έγκριση της απόσυρσης της υποβληθείσας πρότασης στην πρόσκληση του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο : “Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου” Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ : 1465

Το θέμα πέρασε ΟΜΟΦΩΝΑ