Για τους επαγγελματίες : Διαγωνισμοί της Περιφέρειας που τρέχουν….

348

Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων αρχειοθέτησης τύπου DEXION στο κτίριο όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων καθώς και οι κοινές υπηρεσίες των Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων

Διακήρυξη 3ου Επιμέρους Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) για την κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕ Πειραιά

Πρόσκληση για επισκευή φωτοαντιγραφικού της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών

Συνοπτικός διαγωνισμός για προμήθεια επίσωτρων-ελαστικών για τα υπηρεσιακά οχήματα και φορτηγά της Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) για τις ανάγκες της Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών

Προμήθεια υλικών για πιλοτική αναβάθμιση δύο υφιστάμενων διαβάσεων πεζών σε πρότυπες