Για τρίτη φορά πρόσκληση για να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο.

485

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τετάρτη 14 Αυγούστου 2019 και ώρα 09.00, στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ (λόγω μη απαρτίας)
συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 27 / 2019 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας και
  Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με δ.τ. “Φίλιππος Καβουνίδης” περί τακτικού ελέγχου
  των οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο 1/1/2018 έως και 31/12/2018.
 2. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 33/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί «Έκθεσης
  κατάστασης εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου
  Ραφήνας – Πικερμίου με δ.τ. “Φίλιππος Καβουνίδης” B΄ τριμήνου 2019».
 3. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 34/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί «Γ’ Αναμόρφωσης
  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019».
 4. Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρεών από τους υπ΄ αριθ. 553/2019 , 620/2019 , 622/2019, 623/2019
  Χρηματικούς καταλόγους.
 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της σχετικής με την αποδοχή χρηματοδοτήσεων και 7ης Αναμόρφωσης
  Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, Πράξης της Ο. Ε.
 6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικού προγράμματος έτους 2020.
 7. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
 8. Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
  ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».
 9. Λήψη απόφασης περί δωρεάς ειδών στο ΠΠΠΑ «Η ΜΗΤΕΡΑ».
 10. Λήψη απόφασης περί δωρεάς ειδών στο Άσυλο Ανιάτων.
 11. Λήψη απόφασης περί δωρεάς ειδών στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
  Γίνεται μνεία ότι:
 12. H παρούσα αποτελεί την τρίτη πρόσκληση σε συνεδρίαση για τη συζήτηση των ως άνω θεμάτων, κατόπιν των υπ’
  αριθμ.πρωτ.12610/02-08-2019 και 12881/07-08-2019 προσκλήσεων συνεδριάσεων οι οποίες δεν
  πραγματοποιήθηκαν λόγω μη απαρτίας.
 13. Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 7 «Απαρτία-Λήψη αποφάσεων» του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού
  Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου (αρ.167/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου): «Αν μετά από δύο συνεχείς
  προσκλήσεις το Συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις
  μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα
  αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του..».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γίνεται μνεία ότι:

 1. H παρούσα αποτελεί την τρίτη πρόσκληση σε συνεδρίαση για τη συζήτηση των ως άνω θεμάτων, κατόπιν των υπ’
  αριθμ.πρωτ.12610/02-08-2019 και 12881/07-08-2019 προσκλήσεων συνεδριάσεων οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω μη απαρτίας.
 2. Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 7 «Απαρτία-Λήψη αποφάσεων» του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου (αρ.167/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου): «Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το Συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του..».