Η Δ. Τσεβά αντικαθιστά μέχρι 15/8/2019 τον Α. Παλπατζή στη Πολιτική Προστασία

553

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν :

α . Τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.6 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».

β . Την υπ’ αριθμ. 50/2017 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων.

γ . Την με αρ.πρωτ. 4951/10-07-2019 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (αρ. εισερ. εγγράφου 11226/10-07-2019) περί παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου έως και την 24η Ιανουαρίου 2020.

δ . Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (ΦΕΚ 1845/Β’/29-7-2013) όπως αυτός συμπληρώθηκε με το ΦΕΚ 708/Β’/24-04-2015

ε . Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11523/16-7-2019 Αίτηση του Αντιδημάρχου Αντωνίου Παλπατζή, περί έγκρισης απουσίας του..

σ τ . Την υπ’ αριθμ. 392/2019 Απόφαση Δημάρχου περί αναπλήρωσης του Αντιδημάρχου Α.Παλπατζή κατά την απουσία του.

ζ . Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11523/16-7-2019 Αίτηση του Αντιδημάρχου Γεωργίου Χαχολάκη, περί έγκρισης απουσίας του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την αναπλήρωση του Αντιδημάρχου Ραφήνας – Πικερμίου κυρίου Αντωνίου Παλπατζή, όσον αφορά στις αρμοδιότητες του σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, κατά τη διάρκεια της απουσίας του από 09/8/2019 έως και 15/08/2019 από την Αντιδήμαρχο Ραφήνας – Πικερμίου κυρία Δήμητρα Τσεβά.