5.000€ για ηλεκτρονικό πίνακα στο γήπεδο της Διώνης

577

ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και ιδίως του άρθρου 209, όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του ν.3731/08.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.3536/07

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν.4412/2016.

4. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α)

5. Τις διατάξεις του ν.4412/16.

6. Τις διατάξεις του ν.3852/10.

7. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την υπ΄αριθμόν 62/2019 μελέτη που αφορά την Προμήθεια πίνακα ηλεκτρονικού αποτελέσματος για το γήπεδο της Διώνης και θα επιβαρύνει τον Κ.Α .15.7135.01 που αφορά «Λοιπό εξοπλισμό» με το ποσό των 5.000.00ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Π. ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ