Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για ένα μόνιμο υπάλληλο του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, έτους 2020.

164

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007.

3. Το άρθρο 20 του ν.  4354/2015 (ΦΕΚ  176/Α’/ 16-12-2015) περί «Διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

5. Την αριθμ. 54/2019 απόφαση Δ.Σ. περί «καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για Μόνιμο Προσωπικό του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, έτους 2020».

6. Το γεγονός ότι απαιτείται η υπερωριακή εργασία με αμοιβή καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, σε υπάλληλο και να συμβαδίσει το ωράριο (07:30 π.μ. έως 15:30 μ.μ.) του μόνιμου υπαλλήλου του νομικού προσώπου, με το ωράριο λειτουργίας των παιδικών σταθμών ( 07:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ.), προκειμένου να γίνεται η μεταφορά των νηπίων από και προς τους παιδικούς σταθμούς. Η έλλειψη άλλου υπαλλήλου με την ίδια ειδικότητα, δυσχεραίνει το πρόβλημα αφού ο όγκος της δουλειάς έχει επιμεριστεί από τον μοναδικό υπάλληλο του νομικού προσώπου.

7. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 890,40 ευρώ και αναλύεται ως ακολούθως: ΚΑ 15.6012.01 υπερωριακή εργασία 890,40 ευρώ.

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του ΚΑ 15.6012.01 του υπό έγκριση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, οικονομικού έτους 2020, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε από 1/1/2020 έως και 31/12/2020, για έναν μόνιμο υπάλληλο του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»:

Την υπερωριακή απασχόληση, εργασία με αμοιβή, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον νόμο αποζημίωση και συγκεκριμένα:

1. ΚΩΔΙΚΟΣ 15: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ: 1 υπάλληλος για 240 ώρες 890,40€ στον Κ.Α. 15.6012.01 Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 890,40 € η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6012.01 του υπό έγκριση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, οικονομικού έτους 2020. Οι κατά τα ως άνω ώρες υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις διακόσιες σαράντα (240) ώρες από 1/1/2020 έως και 31/12/2020, ήτοι εκατόν είκοσι ώρες (120) ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος, σύμφωνα με την παρ. Α2 του άρ. 20 του ν. 4354/2015. Η ονομαστική κατανομή των ανωτέρω ωρών θα γίνεται με έκδοση βεβαίωσης του Προέδρου του νομικού προσώπου.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά την παρ. Α.1 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ραφήνα, 23 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ