Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 0,29206 στρ. στη θέση «Νέο Λυκόρεμα – Γέφυρα Λόρδου» της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου Αττικής της ΠΕ Ανατ. Αττικής, λόγω εκχέρσωσης.

817

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 117 παρ. 3 και άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος της Ελλάδος,

β) του ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα,

γ) των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Α΄/7.6.2010) ’’Αρχιτεκτονική της Αυτοδ/σης, και της Αποκ. Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης’’,

δ) του π.δ. 135/10 (ΦΕΚ 228/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκ. Διοίκησης Αττικής»,

ε) του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια – και άλλες διατάξεις»,

στ) του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289), όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα: στα) του άρθρου 41, στβ) του άρθρου 38 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α΄/8.8.2014), στγ) του νέου άρθρου 67 Α παρ. 7α όπως προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4280/2014,

ζ) του ν. 4280/2014 «περί περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ιδιωτικής πολεοδόμησης – βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών, ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 53 παρ. 1ια και άρθρου 40,

η) της αριθμ. οικ. 179200/5059/20.12.2012 εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ και της αριθμ. 133002/6552πε/22.1.2016 εγκυκλίου του ΥΠΕΝ,

θ) της αριθμ. 160417/1180/9.7.1980 εγκυκλίου δ/γής του Υπ. Γεωργίας,

ι) του ν. 3208/2003 «Περί προστασίας δασικών οικοσυστημάτων κτλ», (Α΄ 303) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

κ) του υπ’ αριθμ. 32/2016 π.δ/τος (ΦΕΚ 46/Α΄/31.3.2016) Περί ορισμού επιστημ. κριτηρίων για την υπαγωγή εκτάσεων στις περιπτώσεις 1, 2 και 5 του άρθρ. 3 του ν. 998/1979, ως ισχύει,

λ) της αριθμ. 15869/15.5.2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./ 26.5.2017) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, περί διορισμού του Σπυρίδωνα Κοκκινάκη στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για πενταετή θητεία.

2.- Την από 15.3.2019 αναφορά – φωτοερμηνεία της αρμόδιας δασολόγου του Δασαρχείου Πεντέλης.

3.- Την αριθμ. 1574/28491/10.4.2019 πρόταση του αρμόδιου Δασαρχείου Πεντέλης σχετικά με την κήρυξη ως αναδασωτέας της αναφερόμενης στο θέμα έκτασης, αποφασίζουμε: Κηρύσσουμε αναδασωτέα δημόσια δασική έκταση – δάσος εμβαδού 0,29206 στρ. (είκοσι εννέα χιλιάδων διακοσίων έξι εκατοντάκις χιλιοστών του στρέμματος), στη θέση “Νέο Λυκόρεμα – Γέφυρα Λόρδου” της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου Αττικής όπως απεικονίζεται με μαύρη περίμετρο και στοιχεία οριογραμμής (Α,Β,Γ,Δ. Α) με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ΄87 στο συνημμένο απόσπασμα φ.χ. ΓΥΣ 6447/8 κλίμακας 1:5.000 που προσαρτάται και συνοδεύει την παρούσα, με όρια: Βόρεια και Νότια: με χωματόδρομο Ανατολικά: με δημόσια δασική έκταση και Δυτικά: με κηρυγμένη αναδασωτέα έκταση. Άλλα στοιχεία: Σύμφωνα με την από 15.3.2019 έκθεση αυτοψίας – φωτοερμηνείας της αρμόδιας δασολόγου του Δασαρχείου Πεντέλης, ισχύουν τα εξής: Στις αεροφωτογραφίες των ετών 1937 και 1939 η ανωτέρω έκταση είναι δασικής μορφής αποτελούμενη από θαμνώδη δασική βλάστηση αείφυλλων – πλατύφυλλων με αραιά πεύκα καθώς και φρυγανώδη βλάστηση, η οποία συνιστά αναπόσπαστο τμήμα ευρύτερου δασικού οικοσυστήματος. Η μορφή και η φύση της φυόμενης στην έκταση αυτή βλαστήσεως της προσδίδουν το χαρακτήρα δάσους, καθώς δεν διαφοροποιείται και δεν διαφέρει τόσο φυσιογνωμικά όσο και οικολογικά από το ευρύτερο δασικό οικοσύστημα με το οποίο συνορεύει προς όλες τις κατευθύνσεις, δυνάμενη να συμβάλλει στην διατήρηση της βιολογικής και φυσικής ισορροπίας εξυπηρετώντας την διαβίωση του ανθρώπου εντός του φυσικού περιβάλλοντος. Από το έτος 1945 και εντεύθεν δεν φέρει δασική βλάστηση πιθανόν αιτία πυρκαγιάς και δε φέρει ίχνη άροσης. Από το έτος 1978 στις όμορες με αυτήν εκτάσεις εμφανίζεται ανάπτυξη χορτολιβαδικής βλάστησης και αραιής δασικής βλάστησης. Η επίμαχη όμως έκταση δεν φέρει δασική βλάστηση, καθώς αυτή έχει απομακρυνθεί, είναι διαμορφωμένη και διακρίνεται μικρή γεωμετρική κατασκευή στο βορειοδυτικό τμήμα αυτής. Το 2001 διακρίνονται, δύο ελιές, γραμμικές φυτεύσεις κατά μήκος του δυτικού ορίου και η ως άνω κατασκευή. Βορειοανατολικά υπάρχει χαμηλή, πιθανόν δασική βλάστηση. Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε παρατηρήθηκαν βορειοδυτικά ερείπια κτίσματος, σχίνα και αγριελιές κατά μήκος του βορείου ορίου της έκτασης. Νότια φύονται οι δύο ελιές, μία συκιά και υπάρχει σιδερένια πόρτα. Σκοπός της κήρυξης της ανωτέρω έκτασης εμβαδού 0,29206 στρ. ως αναδασωτέας, είναι η επαναδημιουργία – αποκατάσταση της καταστραφείσας δασικής βλάστησης από την εκχέρσωση, η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα αυτής, ο αποκλεισμός διάθεσής της για άλλη χρήση και η προστασία -διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δημοσιονομική δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (σχ. άρθρο 90 π.δ. 63/2005) (Α΄ 98). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ