“Μάτι ξανά” και μια τροποποίηση που ενδεχομένως να δείχνει ότι δεν “προχωράμε” γρήγορα!

450

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 4626/2019 (Α΄ 141), η ημερομηνία «30.10.2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31.3.2020» και η ημερομηνία «30.06.2020» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «15.08.2020».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4626/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Εταιρείας, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύεται υποκατάστημα ή γραφείο της, που στεγάζεται σε κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής ή σε κατάστημα των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου ή Μαραθώνος.»

3. Στην περίπτωση β) της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΑΤΙ ΞΑΝΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΜΑΤΙ ΞΑΝΑΖΩ»», που τέθηκε σε ισχύ με την παράγραφο 12 του άρθρου 2 του ν. 4626/2019, η φράση «καταρτίζει εξαμηνιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων – επιχειρησιακό σχέδιο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους» αντικαθίσταται από τη φράση «καταρτίζει εξαμηνιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων – επιχειρησιακό σχέδιο το αργότερο μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την πρώτη τακτική συνεδρίασή του.»