Μαζί με την Ρένα Δούρου “παύθηκε” και ο εκτελεστικός γραμματέας της περιφέρειας Αττικής.

357

Με την Α.Π. 511610/6-9-2019 Διαπιστωτική Πράξη Περιφερειάρχη Αττικής, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 114 και 242 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010) όπως ισχύει, διαπιστώνεται η παύση των καθηκόντων του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, Π. Κ. του Δ. (Α.Δ.Τ. …..), από 31-08-2019, ημερομηνία κατά την οποία έληξε η θητεία της πρώην Περιφερειάρχη Αττικής. (Αρ. βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου 6391165175/03.09.2019).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ