Με χορηγία Eurobank η αντικατάσταση Δημοτικού Φωτισμού & επισκευή δικτύου στην πλατεία Ν. Βουτζά

318

” Η Τράπεζά μας στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, προτίθεται να προβεί σε χορηγία προς το Δήμο σας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ στις οδούς Χρυσοστόμου Σμύρνης και Οδυσσέα Ανδρούτσου στον ΝΕΟ ΒΟΥΤΖΑ» επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, συνολικής δαπάνης ύψους σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ (43.954,80€), σύμφωνα με τη συνημμένη από 25/10/2019 προσφορά που μας αποστείλατε. Το ανωτέρω έργο, που προτιθέμεθα να χρηματοδοτήσουμε επ΄ ωφελεία των δημοτών σας, μαζί με την κατασκευή πρότυπης παιδικής χαράς στο ίδιο σημείο που ήδη προσφέραμε προ εξαμήνου, πιστεύουμε ότι θα συμβάλει στην αναγέννηση του πολύπαθου ιστορικού οικισμού σας από τη φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018. Παρακαλούμε για την αποδοχή της ως άνω χορηγίας αρμοδίως από το Δήμο σας, υπό τον όρο της απαλλαγής μας από κάθε ευθύνη για οποιοδήποτε τυχόν ελάττωμα του προς χρηματοδότηση έργου/καθυστέρηση στην παράδοσή του και οποιαδήποτε σχετική ζημία τυχόν προκληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο (τρίτο ή μη)”

Η προσφορά της Eurobank έγινε αποδεκτή απο την Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα