Μετατάχθηκε απο το Δήμο Ρ-Π στο Δήμο Αγίου Δημητρίου!

561

Με την 42662/09.12.2019 απόφαση της Δημάρχου Αγίου Δημητρίου, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 79 και 101 του ν. 3584/2007, του άρθρου 68 του ν. 4002/2011, τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010, του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 και με τις σύμφωνες γνωμοδοτήσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Αν. Αττικής και του Γ΄ Υπηρεσιακού Αττικής (αριθμ. 10/2017 και 14/2018 πρακτικά αντίστοιχα), την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ/14614/03.10.2019 απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) καθώς και της αριθμ. 428/2017 σύμφωνης γνώμης του Δημάρχου Ραφήνας Πικερμίου, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος, Α. Μ. του Ι. κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Β’, από τον Δήμο Ραφήνας Πικερμίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου με ταυτόχρονη μεταφορά θέσης. (Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Δημητρίου: 39129/28.11.2019). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 134483/33831/15-01-2020) .

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

ΚΟΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ