Νοικιάστηκε το περίπτερο στη Διασταύρωση, 400€ το μήνα!

677

∆υνάµει του Α.Α. 07/ 13-06-2019 πρακτικού ∆.Σ της ∆ΕΑΑΠ αποφασίστηκε η δηµοπράτηση εκ’ νέου του Περιπτέρου επί της συµβολής της Λεωφ. Μαραθώνος µε την οδό Ευβοίας, στον οικισµό ∆ιασταύρωση της δηµοτικής Κοινότητας Ραφήνας και εγκρίθηκε η σχετική διακήρυξη. Κατά την διάρκεια της επαναληπτικής διαδικασίας, καθώς η πρώτη απέβη άκαρπη, αφού ουδείς εµφανίστηκε ενώπιον της επιτροπής, προσήλθε µόνο ο κος Μ… Ι… του Α… , ο οποίος προσκόµισε όλα τα προβλεπόµενα, από την υπ.αριθµ.πρωτ.61/14-06-2019 διακήρυξη, δικαιολογητικά. Ο κος Μ… Ι… προσέφερε το ποσόν της τιµής έναρξης, ήτοι 400 Ευρώ, ενώ µην έχοντας άλλη προσφορά η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 11 π.µ, µία ώρα αργότερα από την έναρξη της δηµοπρασίας. Κατατίθενται ενώπιον του Συµβουλίου τα υπ.αριθµ.01/04-07-2019 και 02 /15-07-2019 πρακτικά της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών της ∆ΕΑΑΠ.