Ο δήμος Ραφήνας-Πικερμίου διενεργεί δημοπρασία για αγορά ακινήτου για στέγαση διοικητικών υπηρεσιών

365

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

για την εκτέλεση της δαπάνης : «Αγορά ιδιωτικού ακινήτου για τη στέγαση διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου»

Ο ∆ήµαρχος Ραφήνας- Πικερµίου

διακηρύσσει

τη διενέργεια µειοδοτικής, φανερής, προφορικής δηµοπρασίας αγοράς ιδιωτικού ακινήτου για τη στέγαση διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόµενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, να υποβάλλουν στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ραφήνας- Πικερµίου, έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

Προθεσµία Υποβολής προτάσεων: από  28/12/2020 έως και 31/01/2021, ώρα 15:00.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις (στάδια) και σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν.3463/2006 και του Π.∆. 270/81. Καθορίζει τους όρους της δηµοπρασίας ως εξής:

Άρθρο 1ο. : Περιγραφή χαρακτηριστικά και θέση ακινήτου

Το ακίνητο που θα αγορασθεί πρέπει να πληροί, επί ποινή αποκλεισμού, τους παρακάτω όρους:
1. Να βρίσκεται εντός της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας πλησίον των υφισταμένων εγκαταστάσεων του Δήμου (Δημαρχείο, Πνευματικό Κέντρο)
2. Να έχει εμβαδού άνω των 400 τετραγωνικών μέτρων και έως 600 τετραγωνικών μέτρων και να είναι ισόγειο ή κατανεμημένο σε ορόφους με  δυνατότητα διαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων.

3) Να διαθέτει επαρκή χώρο στάθμευσης εμβαδού τουλάχιστον 500 τετραγωνικών χώρων είτε σε υπόγειο χώρο είτε σε περιβάλλοντα χώρο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης.

4) Να έχει εύκολη πρόσβαση μέσω δημοτικής οδού, δημοτικού πεζόδρομου ή άλλου κοινόχρηστου χώρου.

5) Να έχει επαρκή αποθηκευτικό χώρο

7) Το ακίνητο θα πρέπει να είναι νόµιµο σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις (οικοδοµική άδεια θεωρηµένη από την αρµόδια Υ∆ΟΜ ή σε περίπτωση µη ύπαρξης αυτής, βεβαίωση από Υ∆ΟΜ για νοµιµότητα κατασκευής) και να διαθέτει την βεβαίωση στατικής επάρκειας από διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό ,όπως αυτή περιλαμβάνεται στον φάκελο της Οικ. Αδείας του  ακίνητου

7) Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει εν ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας εγκεκριμένο από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/13- 01- 2012 Υπουργείου Οικονοµικών.

8)  Να είναι στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει ή σε περίπτωση που ανήκει εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες.

9) Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κλπ) και γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση ενός ακινήτου.

2) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας :

H δηµοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) ως εξής:

Α΄ Στάδιο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφεροµένων ακινήτων.

Β΄ Στάδιο. ∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού – ανακήρυξη µειοδότη.

Πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ

Κάντε like στην σελίδα μας στο facebook ΕΔΩ