Οδηγίες Λιβάνιου για τους Προϋπολογισμούς 2020 των ΟΤΑ

360

Στην έκδοση Εγκυκλίου αναφορικά με τους Προϋπολογισμούς έτους 2020 των Δήμων, των Περιφερειών και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που είναι Φορείς του Υποτομέα των ΟΤΑ, εξέδωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιος, την 10η Σεπτεμβρίου.

Σκοπός της Εγκυκλίου είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με τη διαδικασία ενσωμάτωσης των σχεδίων Προϋπολογισμού στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να παράσχει γνώμη επί αυτών.

Οι Οδηγίες είναι τεχνικού περιεχομένου και αφορούν την ορθή συμπλήρωση του Σχεδίου Προϋπολογισμού 2020, που αποτελείται από τους εξής πίνακες και καρτέλες:

Α) τους πίνακες “I. Έσοδα” και “II. Έξοδα”, οι οποίοι αποτελούνται από δύο στήλες:

– τη στήλη “Εκτιμήσεις 2019”, στην οποία θα καταγραφούν οι εκτιμήσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για την περίοδο 1.1 – 31.12.2019, και

– τη στήλη “Προϋπολογισμός 2020”, στην οποία θα καταγραφούν τα έσοδα και οι πιστώσεις του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020.

Β) τον πίνακα “III. Ισολογισμός”, ο οποίος επίσης αποτελείται από δύο στήλες:

– “31.12.2019 (εκτίμηση)” και

– “31.12.2020 (πρόβλεψη)”.

Γ) τον υπο-πίνακα “Αποτελέσματα Χρήσης”, όπου υπολογίζεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα που προκύπτει από τα σχέδια προϋπολογισμού των υπόχρεων Φορέων σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ισχύει για τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που καταρτίζουν και εκτελούν προϋπολογισμό σε ταμειακή βάση.

Δ) τον πίνακα με τίτλο “V. Στοιχεία Αποφάσεων”στον οποίο οι στατιστικοί ανταποκριτές καλούνται να καταχωρήσουν στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των εγγεγραμμένων ποσών στους ΚΑΕ της Ομάδας Εσόδων Ι της κατηγορίας 03 “Έσοδα από Ανταποδοτικά Τέλη και Δικαιώματα”.

Ε) την καρτέλα “Υπογράφοντες” όπου, μεταξύ άλλων, στο πεδίο “Στοιχεία” πρέπει να επιλεχθεί από πτυσσόμενη λίστα η περίοδος εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2019 που ελήφθη υπόψη για την κατάρτιση του π/υ 2020 (π.χ. 6μηνο 2019, 7μήνο 2019 κλπ).

Όλες οι αναλυτικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στο κείμενο της αριθμ.100 Εγκυκλίου και του Παραρτήματός της, ΕΔΩ