Οι μελέτες 20 εκατ.€ που ανέλαβε η Περιφέρεια Αττικής για το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

286

Από την Περιφέρεια Αττικής έχει εγκριθεί πίστωση 20.000.000 € για το έργο “Κατασκευή Γηπέδου Νέας Φιλαδέλφειας”

2. Οι μελέτες που θα συνταχθούν πρέπει να επιβλέπονται κατά το στάδιο σύνταξής τους, αλλά και στη συνέχεια αφού ελεγχθούν να γίνει εισήγηση για την έγκρισή τους από υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας Αττικής

3. Οι μελέτες αυτές αφορούν:

• Αρχιτεκτονική μελέτη

• Στατική μελέτη

• Μηχανολογικές Η/Μ μελέτες

• Ύδρευση

• Ειδικές εγκαταστάσεις

• Αποχέτευσης- Ομβρίων

• Ενεργειακή Πυροπροστασία

• Κλιματισμός-θέρμανση-Αερισμός

• Ισχυρά-Ασθενή ρεύματα

• Αντικεραυνική προστασία

• Ανυψωτικά συστήματα

• Φυσικό αέριο

• Τεύχη Δημοπράτησης

Με την 59/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής μέλη της Επιτροπής είναι :

1. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, ως Πρόεδρος.

2. Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών Κανονισμών και Προτύπων της ΔΤΕΠΑ

3. Ο Προϊστάμενος Τμήματος Κτιριακών έργων – Η/Μ έργων της ΔΤΕΠΑ

4. Ένας (1) υπάλληλος/Αρχιτέκτων Μηχανικός της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής

5. Ένας (1) υπάλληλος/Μηχανολόγος Μηχανικός της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων & Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής