Περιφέρεια Αττικής : «Κατασκευή νέου γηπέδου Ραφήνας», προϋπολογισμού 1.050.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

395

Έγκριση 7ου Ειδικού Απολογισμού και μείωση των εγγυήσεων κρατήσεων για το έργο.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 7ου Ειδικού Απολογισμού και μείωση των εγγυήσεων κρατήσεων για το έργο: «Κατασκευή νέου γηπέδου Ραφήνας», προϋπολογισμού 1.050.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Α Π Ο Φ Α Σ Η ===================

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2. Τον Οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (Π.Δ. 145/2010 – ΦΕΚ 238/27-12-2010 ), όπως ισχύει σύμφωνα με την αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-05-2018).

3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012).

4. Το Π.Δ. 7/2013 “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

5. Τον Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/Ε.Ε.)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) όπως ισχύει.

6. Την αρ. πρωτ. 70478/21-03-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Τοποθέτησης Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Κτιριακών Έργων-Έργων Περιβάλλοντος και Η/Μ Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων στην ΠΕΑΑ»

7. Την με αρ.πρ.204700/4893/οικ/09-10-2017 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων για “Αρμοδιότητες και κατάταξη υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών ‘Εργων Ανατολικής Αττικής”.

8. Το άρθρο 87, παρ.2 του Ν. 3528/2007 Υπαλληλικού Κώδικα.

9. Τα συμβατικά και λοιπά τεύχη της εργολαβίας

10. Το από 02/05/2018 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 600.525,75€ με το Φ.Π.Α.

11. Την αρ. πρωτ. Τ.Ε.85628/2119/οικ/04-05-2018,Τ.Ε.1393671/3517/οικ/13-07-2018 Αποφάσεις ορισμού επιβλεπόντων, επιτροπής παραλαβής υλικών, αφανών εργασιών και χαρακτηρισμού εδαφών.

12. Την αρ. πρ. Τ.Ε -09-2019 έγκριση του 7ου ΠΠΑΕ του έργου του θέματος

13. Την αρ.πρ. Τ.Ε 506502/05/09/2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για την μείωση των εγγυήσεων κρατήσεων μαζί µε τον 7ο Ειδικό Απολογισµό.

και επειδή:

 Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παράγραφος 6α του Ν.4412/16, οι εγγυήσεις κρατήσεων περιορίζονται κατά ποσοστό 5% επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την υπηρεσία επιμετρήσεις, ύστερα από αίτηση του αναδόχου συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών.

 Έχουν εγκριθεί οι επιμετρήσεις που περιλαμβάνονται στο 8ο Π.Π.Α.Ε του έργου.

 Από τον 7ο Ειδικό Απολογισµό προκύπτει ότι η δαπάνη που αντιστοιχεί στις εγκεκριμένες επιµετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 366.841,87€

 Ο 7ος Ειδικός Απολογισμός έχει συνταχθεί σωστά και η συνολική μείωση των εγγυήσεων που προκύπτει ανέρχεται σε 366.841,87* 5% = 18.342,09 €

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε το 7ο Ειδικό Απολογισµό και τη μείωση των εγγυήσεων κρατήσεων για το έργο: «Κατασκευή νέου γηπέδου Ραφήνας», αναδόχου «ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.», κατά ποσοστό 5% επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες επιμετρήσεις, στον υποβληθέντα 7ο ειδικό απολογισμό, δηλαδή

366.841,87* 5% = 18.342,09 €

Αφαιρούνται από 1ο Ειδικό Απολογισμό 1.711,18€

2ο Ειδικό Απολογισμό 3.729,55€

3ο Ειδικό Απολογισμό 3.184,26€

4ο Ειδικό Απολογισμό 1.259,52€

5ο Ειδικό Απολογισμό 1.542,72€ 6ο Ειδικό Απολογισμό 3.558,30€

ΣΥΝΟΛΟ 14.985,53€ Δηλαδή το ποσό για μείωση εγγυήσεων βάσει του 7ου ειδικού απολογισμού είναι: 18.342,09 € – 14.985,53 € = 3.356,56 €