Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας:Χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα σε πληττόμενες επιχειρήσεις για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο

560

Μετά τις επιστολές που έστειλε η Ένωση μας προς τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. (Α.Π.116/31.03.20) και τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.
(Α.Π.117/31.03.20), έχουμε την κάτωθι απάντηση:
Σχετικά με το ΦΕΚ 84/13-4-2020 τΑ΄ ΠΝΠ, άρθρο 68 σελίδα 21 «Μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», σας ενημερώνουμε για τα οικονομικά μετρα κατά
των συνεπειών του. Αφορά ιδιαίτερα καταστήματα που σχετίζονται με
παραχωρήσεις στο λιμάνι της Ραφήνας και του Λαυρίου.
Αναλυτικά: Άρθρο εξηκοστό όγδοο
1. Οι παραχωρησιούχοι δικαιωμάτων χρήσης χώρων ζώνης λιμένα προς
εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης που καταλαμβάνεται από τα ειδικά και
έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που έχουν
ληφθεί για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον
κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής οικονομικού
ανταλλάγματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση
των κείμενων διατάξεων.
2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στους λιμένες των οποίων η διαχείριση
ασκείται από φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, οι οποίοι είναι είτε
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είτε ανώνυμες εταιρείες, η πλειοψηφία του
Μετοχικού Κεφαλαίου των οποίων ανήκει αμέσως ή εμμέσως στο Ελληνικό
Δημόσιο, όπως οι Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε., τα Λιμενικά Ταμεία, τα Δημοτικά
Λιμενικά Ταμεία και τα Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία.
3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του παρόντος. Με την ως άνω απόφαση μπορεί να παρατείνεται το
χρονικό διάστημα ισχύος της παρ. 1 μέχρι δύο (2) επιπλέον μήνες.
Με εκτίμηση,
για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΒΕΡΩΝΗΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΝΟΣ