Παράταση για κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα – Ανακοίνωση ΥΠΕΣ

324
ÓõíÝóñéï ôïõ Åconomist ìå èåìá äçìïãñáöéêÞ êñßóç óôçí ÅëëÜäá. ÔåôÜñôç 12 Äåêåìâñßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ ÃÉÁÍÍÇÓ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος θα αναλάβει πρωτοβουλία για να δοθεί νομοθετικά παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2020 στην προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, η οποία έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019.

Παράλληλα θα εξεταστεί η δυνατότητα μόνιμης επίλυσης του προβλήματος αυτού.