Περιφέρεια : 212.648,40€ για το έργο Μελέτη Οριοθέτησης και Έργων Διευθέτησης Ρέματος Διονύσου.

960

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (220.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2020 του(των) κωδικού(ών) του παρακάτω πίνακα για την ανάγκη “κάλυψης δαπάνης προερχόμενης από πολυετή υποχρέωση (840/19 με ΑΔΑ: ΩΔΗ17Λ7-ΧΜΡ, συνολικής πίστωσης 1.250.000,00€), με νέα συνολική πίστωση ποσού 432.648,40€ και νέα τροποποιημένη κατανομή: 220.000,00€ για το 2020 και 212.648,40€ για το 2021, λόγω προσαρμογής στο ύψος της σύμβασης με ΑΔΑΜ: 19SYMV005473388 και σύμφωνα με τις αρ. 328/2019 (6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) & 329/2019 (6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) αποφάσεις Π.Σ. και το αρ. 64113/2020 έγγρ. της Γ.Δ/νσης Αναπ/κού Πρ/σμού Έργργων & Υποδομών ” της “Περιφερειακή ενότητα Βόρειου τομέα Αθήνας.” για το έργο ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ