Περιφέρεια Αττικής … δέσμευση πίστωσης 169.153,19€ για την αποχέτευση ομβρίων στο Γέρακα

2074

Με απόφαση της Περιφέρειας εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν εξήντα εννιά χιλιάδες εκατόν πενήντα τρία ευρώ και δέκα εννιά λεπτά (169.153,19 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2020 για την ανάγκη “κάλυψη δαπάνης προερχόμενης από δέσμευση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΑΥ 3032/19 με ΑΔΑ: ΩΦΞΣ7Λ7-ΥΤΞ) για το έργο “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ” Το συνολικό συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στα €744.872,82 εκ των οποίων τα €647.872,82 αφορούν την 18SYMV003745251/2018 Σύμβαση ενώ τα €97.000,00 την 1η συμπληρωματική σύμβαση σύμφωνα με την 2464/2019 (ΩΠΠΧ7Λ7-6Σ0) ΟΕ. Έχουν ήδη ενταλματοποιηθεί ποσά ύψους €575.719,63€ ” της “Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.”