Περιφέρεια Αττικής : Μελέτη οριοθέτησης ρέματος ροκφέλερ Νέας Μάκρης

592

Εγκρίθηκε απο την Περιφέρεια Αττικής, η δέσμευση πίστωσης ύψους σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσια ενενήντα ένα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (47.791,91 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2020 του(των) κωδικού(ών) του παρακάτω πίνακα για την ανάγκη “κάλυψης δαπάνης της Μελέτης οριοθέτησης ρέματος ροκφέλερ Νέας Μάκρης με βάση το υπολειπόμενο ποσό της σύμβασης” της “Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.”