Πως διεξάγονται οι εκλογικές αναμετρήσεις στις ΠΕΔ όλης της Χώρας

183

Σε εκλογικούς ρυθμούς κινούνται οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ) ανά την Ελλάδα, καθώς συνεδριάζουν αυτές τις ημέρες οι Γενικές Συνελεύσεις τους, προκειμένου να εκλέξουν αφενός μεν τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και των Εποπτικών Συμβουλίων, αφετέρου τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Ο τρόπος διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται στο π.δ. 75/2011, όπως προσφάτως τροποποιήθηκε από την Κυβέρνηση με το π.δ. 94/2019.

Αναλυτικότερα, ισχύουν τα κάτωθι:

ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. γίνεται κατά Συνδυασμούς ή με μεμονωμένες υποψηφιότητες.

Κάθε Συνδυασμός και επί ποινή αποκλεισμού περιλαμβάνει υποψήφιους ανεξαρτήτως κατηγορίας τουλάχιστον ίσους με το 1/4 του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ., παραλειπόμενου του κλάσματος όπου προκύπτει, με εξαίρεση τις ΠΕΔ όπου το σύνολο των Δημάρχων συμμετέχει στο Δ.Σ. της ΠΕΔ όπου κάθε Συνδυασμός περιλαμβάνει υποψήφιους ίσους με τουλάχιστον το1/3 των εκπροσώπων των Δημοτικών Συμβούλων που εκλέγονται στο Δ.Σ. της ΠΕΔ.Ο αριθμός των υποψηφίων Δημάρχων και αντίστοιχα υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων, που αντιστοιχούν στο Δ.Σ. της ΠΕΔ, μπορεί να προσαυξάνεται στο σύνολο μέχρι και 30%, παραλειπομένου του κλάσματος, εφ’ όσον προκύπτει.

Ο Συνδυασμός επίσης περιλαμβάνει υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους για τη Γ.Σ. της ΚΕΔΕ. Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δύναται να είναι υποψήφιοι και για το Δ.Σ. της ΠΕΔκαι ως εκπρόσωποι της ΠΕΔ στη Γ.Σ. της ΚΕΔΕ. Κάθε Συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τον αριθμό εκπροσώπων της ΠΕΔ στη Γ.Σ. της ΚΕΔΕ, προσαυξημένο στο σύνολο μέχρι και 30%, παραλειπομένου του κλάσματος, εφ’ όσον προκύπτει.

Ο Συνδυασμός καταρτίζεται με απλή γραπτή Δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν και η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Γ.Σ. επί ποινή αποκλεισμού από την ψηφοφορία, το αργότερο μέχρι την 15η ώρα της προηγουμένης των εκλογών ημέρας. Στο επάνω μέρος της Δήλωσης αναγράφεται το όνομα του Συνδυασμού εφ’ όσον υπάρχει. Ακολούθως και με αλφαβητική σειρά επωνύμου γράφονται τα ονοματεπώνυμα της κάθε κατηγορίας, δηλαδή των υποψηφίων μελών Δημάρχων, ακολούθως των ΔημοτικώνΣυμβούλων και στη συνέχεια των υποψηφίων εκπροσώπων της ΠΕΔ στη Γ.Σ. της ΚΕΔΕ.

Μεμονωμένοι υποψήφιοι υποβάλλουν γραπτή Δήλωση με την οποία γνωστοποιούν την υποψηφιότητά τους. Μεμονωμένες υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν και για την αντίστοιχη κατηγορία του Δ.Σ. της ΠΕΔ και για τη Γ.Σ. της ΚΕΔΕ.

Με βάση τις ως άνω Δηλώσεις καταρτίζονται, με φροντίδα των υπηρεσιών της ΠΕΔ, τα ψηφοδέλτια κάθε Συνδυασμού και των μεμονωμένων υποψηφίων τα οποία περιλαμβάνουν τους υποψηφίους κάθε κατηγορίας με αλφαβητική σειρά, καθώς και όλα τα ανωτέρω στοιχεία που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις υποψηφιοτήτων. Σε κάθε ψηφοφόρο μέλος στη Γενική Συνέλευση, δίνονται όλα τα ψηφοδέλτια.Κατά την ψηφοφορία εκφράζονται οι προτιμήσεις των εκλεκτόρων για το Δ.Σ. ανεξαρτήτως της κατηγορίας αυτών, σημειώνοντας δίπλα στο ονοματεπώνυμο σταυρό, μέχρι του συνολικού αριθμού των εκλεγομένων μελών.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΔΡΩΝ

Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε Συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. της ΠΕΔ και ο πλησιέστερος προς το πηλίκο ακέραιος αριθμός αποτελείτο εκλογικό μέτρο. Αν το πηλίκο είναι ακριβώς το μισό της μονάδας στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα. Στη συνέχεια διαιρείται ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε Συνδυασμού με το εκλογικό μέτρο και κάθε Συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Μεμονωμένοι υποψήφιοι εκλέγονται εφόσον λάβουν έγκυρα ψηφοδέλτια σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το εκλογικό μέτρο. Εάν οι έδρες που κατανέμονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται στους Συνδυασμούς, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν, εφόσον έχουν καταλάβει ήδη τουλάχιστον μια έδρα. Έδρα λαμβάνει ο Συνδυασμός με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο και αν απομένει αδιάθετη και άλλη έδρα, αυτή διατίθεται στον επόμενο Συνδυασμό που έχει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο. Αν εξαντληθούν οι δικαιούχοι Συνδυασμοί και παραμένουν ακόμη αδιάθετες έδρες, τότε αυτές διανέμονται όλες στον πρώτο σε ψήφους Συνδυασμό. Στην περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο πλειόνων Συνδυασμών είναι ίσο, τότε ενεργείται μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.

Για την ανάδειξη από κάθε Συνδυασμό των επιτυχόντων Συμβούλων της αντίστοιχης κατηγορίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ, ακολουθούνται, κατά περίπτωση, τα παρακάτω:

α) Εάν για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. της ΠΕΔ έχει υποβληθεί υποψηφιότητα από ένα μόνο Συνδυασμό, τις έδρες καταλαμβάνουν οι πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλοι, από κάθε κατηγορία, μέχρι να καλυφθεί ο προβλεπόμενος σε κάθε ΠΕΔ συνολικός αριθμός των μελών του Δ.Σ..

β) Εάν θέτουν υποψηφιότητα ένας Συνδυασμός και ένας μεμονωμένος υποψήφιος, πρώτα καταλαμβάνει τη θέση της κατηγορίας του ο μεμονωμένος υποψήφιος και ακολούθως τις θέσεις του Δ.Σ., που απέμειναν, οι Σύμβουλοι του Συνδυασμού.

γ) Εάν έχουν κατατεθεί υποψηφιότητες από πολλούς Συνδυασμούς, πρώτα εκλέγονται οι Σύμβουλοι του Συνδυασμού που έλαβε τις λιγότερες ψήφους. Εάν ο αριθμός των εδρών που αναλογεί σε αυτόν είναι άρτιος, τότε εκλέγεται ίσος αριθμός Συμβούλων από κάθε κατηγορία μελών στο Δ.Σ. της ΠΕΔ. Αν ο αριθμός είναι περιττός εκλέγεται ίσος αριθμός από την κάθε κατηγορία και ένας επιπλέον από την κατηγορία των ΔημοτικώνΣυμβούλων. Ακολούθως γίνεται κατανομή στον προηγούμενο κατά σειρά Συνδυασμό πριν από εκείνον που έλαβε τις λιγότερες ψήφους. Εάν ο αριθμός των εδρών που του αναλογούν είναι άρτιος εκλέγει ίσο αριθμό υποψηφίων από κάθε κατηγορία. Αν ο αριθμός είναι περιττός εκλέγει έναν επιπλέον από την κατηγορία των Δημάρχων. Το ίδιο ακολουθείται εναλλάξ και για τους προηγούμενους μέχρι τον πρώτο Συνδυασμό. Ο πρώτος τελικά Συνδυασμός και σύμφωνα με τις έδρες που του αναλογούν καταλαμβάνει τις έδρες που απέμειναν από κάθε κατηγορία, μέχρι της συμπληρώσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ.

δ) Εάν υπάρχουν πολλοί Συνδυασμοί και πολλοί μεμονωμένοι υποψήφιοι, πρώτα καταλαμβάνουν τις έδρες της αντίστοιχης κατηγορίας τους οι μεμονωμένοι υποψήφιοι και ακολούθως εφαρμόζεται η διαδικασία της προηγούμενης περ.γ.

ε) Εάν έχουν κατατεθεί μόνο μεμονωμένες υποψηφιότητες, οι επιτυχόντες καταλαμβάνουν τις έδρες χωρίς να ισχύουν οι διατάξεις της παρ.1 του αρ.5 του π.δ., που ορίζουν τον ακριβή αριθμό εκπροσώπων της κατηγορίας των Δημάρχων και της κατηγορίας των υποψηφίων ΔημοτικώνΣυμβούλων. Εάν δεν καλύπτεται το εκλογικό μέτρο με αποτέλεσμα να παραμένουν κενές έδρες, οι εκλογές στην ΠΕΔ επαναλαμβάνονται με νέες υποψηφιότητες είτε Συνδυασμών είτε μεμονωμένων υποψηφίων.

Αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο ο αριθμός των εκλεγομένων ανά κατηγορία μελών του Δ.Σ. είναι μικρότερος του προβλεπόμενου, τότε αυξάνει αντίστοιχα ο αριθμός των εκλεγομένων της άλλης κατηγορίας κατά τον αριθμό των μελών που ελλείπει.

ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. αλλά με ξεχωριστή διαδικασία εκλέγονται από τη Γ.Σ. τα μέλη του Ε.Σ.. Για την εκλογή των μελών του Ε.Σ. καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο περιλαμβάνει τους υποψήφιους. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται στο επάνω μέρος «Για το Εποπτικό Συμβούλιο», και από κάτω τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά.

Οι εκπρόσωποι μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους με σταυρό προτίμησης που σημειώνεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψήφιου. Για τα πενταμελή Εποπτικά Συμβούλια σημειώνονται μέχρι τρεις σταυροί προτίμησης ενώ για τα τριμελή μέχρι δύο. Τα εκλεγέντα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου κατατάσσονται με τη σειρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει, προηγουμένου του πλειοψηφήσαντος και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται δημόσια κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.

Οι τρεις ή αναλόγως οι πέντε πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης συγκροτούν το Ε.Σ. της ΠΕΔ. Οι υπόλοιποι, κατά σειρά της εκλογής, είναι αναπληρωματικά μέλη και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που μένουν κενές για οποιοδήποτε λόγο.

ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΔΕ

Όσον αφορά την εκλογή των εκπροσώπων των ΠΕΔ στη Γ.Σ. της ΚΕΔΕ, αυτή γίνεται στο ίδιο ψηφοδέλτιο μαζί με την εκλογή των μελών των Δ.Σ. των ΠΕΔ με ειδική ένδειξη «Εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε».

Οι εκπρόσωποι στην ΚΕΔΕ κατατάσσονται με τη σειρά εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε Συνδυασμού, κατά τη σειρά εκλογής τους, είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι στην ΚΕΔΕ και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών εκπροσώπων στην περίπτωση που αυτές μείνουν κενές για οποιοδήποτε λόγο. Η αναπλήρωση διαρκεί μέχρι το τέλος της δημοτικής περιόδου.Σε ΠΕΔ που για οποιοδήποτε λόγο, δεν εκλεγούν εκπρόσωποι, για τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, οι αντίστοιχες θέσεις παραμένουν κενές και δεν συμπληρώνονται.Η θητεία των ανωτέρω διαρκεί για όλη τη δημοτική περίοδο και μέχρι την εκλογή των νέων εκπροσώπων.