Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Παλλήνης

319

Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σε Συνεδρίαση στις 30 ΙΟΥΛΙΟΥ

2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:30 στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Γέρακα, Ιθάκης 12 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, καθώς και του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018 επί των κάτωθι θεμάτων:

Α) Υποβολή προτάσεων σχετικά με το Προσχέδιο για το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2021. 

Β) Υποβολή προτάσεων σχετικά με τη σύνταξη Προσχεδίου για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2021

Γ) Υποβολή προτάσεων σχετικά με τη σύνταξη Προσχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2021

Σημειώσεις: α) Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση για τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης , επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 31-07-2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 20:00 και στον ίδιο τόπο. 

β) Οι εισηγήσεις των ως άνω θεμάτων, προς ενημέρωση των μελών, αποστέλλονται ηλεκτρονικά. 

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον περιορισμό διάδοσής του κορωνοϊού COVID-19. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΜΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ