Πρόβλεψη 22.000€ για υπερωρίες στον Ο.Λ.Ρ το 2020.

397

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Την κείμενη νομοθεσία.

2. Τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104).

3. Το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.

4. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας και τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. (ΦΕΚ 3446/τ.ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ./14-11-2016 και ΦΕΚ Β΄ 2183/ 27-06-2017).

5. Τη διεξαχθείσα διαλογική συζήτηση.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176/16-12-2015).

7. Την 11.6/31-8-2016 απόφαση έγκρισης Γενικού Κανονισμού Προσωπικού και ενσωμάτωσή του στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΚΕΟΛ) της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» (ΦΕΚ 3446/τ.ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ./14-11-2016).

8. Το γεγονός ότι η δαπάνη δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.».

9. Την υπ’ αριθμ. 141/24-10-2019 εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.

10. Την εισήγηση του Προέδρου και της Διευθύνουσας Συμβούλου.

11. Τη διεξαχθείσα διαλογική συζήτηση, αποφάσισαν ομόφωνα:

1. Την έγκριση πραγματοποίησης υπερωριακής εργασίας, τόσο καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, όσο και για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου, των δέκα (10) υπηρετούντων υπαλλήλων της «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.» έτους 2020 για την κάλυψη και αντιμετώπιση των έκτακτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών ως εξής:

Ειδικότητες Σύνολο Υπαλλήλων

Ειδικότητες Σύνολο /Υπαλλήλων

ΠΕ Πολιτικών μηχανικών 1

ΠΕ Τοπογράφων 1

ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 2

ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού-Γραμματέων 1

ΔΕ Διοικητικού 2

ΔΕ Πληροφορικής 1

ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1

ΥΕ Εργατών 1

2.Η έγκριση υπερωριακής εργασίας είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας των λιμενικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού καθ’ όλο το 24/ωρο και όλες τις ημέρες του έτους, καθώς και για την κάλυψη των έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν μέσα στο κανονικό ωράριο και που αφορούν κυρίως σε επίβλεψη εργασιών εκτέλεσης και συντήρησης λιμενικών έργων, έλεγχο και καταγραφή ελλιμενιζόμενων σκαφών, παροχή υπηρεσιών σε πλοία (υδροδότηση – ηλεκτροδότηση), έλεγχο λειτουργίας-αποκατάστασης ζημιών στα δίκτυα ηλεκτροδότησης στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος, επίβλεψη καθαρισμού χερσαίων χώρων, δικαιοδοσίας ΟΛΡ ΑΕ.

3. α) Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο, ανά υπάλληλο. β) Οι ώρες υπερωριακής εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, δεν πρέπει να υπερβαίνουν, για τις νυχτερινές τις ενενήντα έξι (96) ώρες ανά εξάμηνο, ανά υπάλληλο και για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες τις ενενήντα έξι (96) ώρες ανά εξάμηνο, ανά υπάλληλο.

4. Η δαπάνη που θα προκύψει έχει προβλεφθεί, στον προϋπολογισμό της «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.» έτους 2020 και στο λογαριασμό του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου με Κωδικό 60.00.02: Αμοιβές Υπερωριακής Απασχόλησης και εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (€ 22.000,00).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της και έως 31-12-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ραφήνα, 11 Νοεμβρίου 2019 Ο Πρόεδρος ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΦΩΤΗΣ