Ραφήνα : Παρακολούθησε έξι τάξεις σε ελληνικό σχολείο και απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια!

253

Με την Φ.23719/2019/0011929/25-10-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 47232 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4134/12.11.2019 76 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 31-10-2017 δήλωση – αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) Χ (όνομα) Ε (πατρώνυμο) Γ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 21-3-1989, και κατοικεί στο Δήμο ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-6-2009 σύμφωνα με την αριθμ. 1000/57/2-2-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.