Ραφήνα : Παράταση στο προμηθευτή για τη τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα πεζοδρόμια.

285

Ο Δήμος, στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. 12223/29.7.2019 σύμβασης με τον Δ. Π. Ι. για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ζήτησε από τον ανάδοχο, με το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 14650/17- 9-2019 έγγραφο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καλφαντή Παναγιώτη, την παράταση της εν λόγω σύμβασης μέχρι 15/10/2019, για λόγους ασφαλείας των διερχομένων να οριστεί η τοποθέτηση των υλικών την 25-9-2019 . Η σύμβαση λήγει στις 30/9/2019, και λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. Πρωτ. του Δήμου 14719/18-9-2019 σύμφωνη γνώμη του αναδόχου , εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου : Την παράταση της σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ από την λήξη της 30/9/2019 μέχρι την 15/10/2019.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 75, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την παράταση της υπ΄αριθμ. 12223/29.7.2019 σύμβασης του Δήμου με τον Δ. Π. Ι. για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ από την λήξη της 30/9/2019 μέχρι την 15/10/2019 ή μέχρι εξάντλησης του ποσού της συμβατικής αξίας (όποιο επέλθει πρώτο).