Ραφήνα: Πρόστιμο για ακαθάριστο Οικόπεδο!

706

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και του άρθρου 94 παρ. 1 εδαφ. 26 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως αντικαταστάθηκε και κωδικοποιήθηκε από τον Ν.4555/2018.

2. Τη με αριθ. Πρωτ. ΠΕΑ 3346/27.08.2019 έκθεση αυτοψίας οικοπέδου επί την οδό Α. & Α. Ο.Τ. 196, στον οικισμό ΔΙΩΝΗ της Δ.Κ. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, διαπιστώθηκε ότι το οικόπεδο που ανήκει στο Χ. Κ., είναι ακαθάριστο.

3. Τις με αρ.8/2015 & 9/2015 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου όπως αντικαταστάθηκαν με την με αρ.106/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου περί έγκρισης κανονισμού καθαριότητας & πρασίνου και πίνακα καθορισμού προστίμου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την επιβολή προστίμου στο Χ. Κ. σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (106/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου), ποσού 250,00€ (500,00τμΧ0,50€/τμ.)

**Η απόφαση αυτή με αντίγραφο της Έκθεσης Ελέγχου κοινοποιείται στον υπόχρεο, ο οποίος δικαιούται να ασκήσει κατ΄ αυτής τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα (αρθ.73 παρ.3 ΒΔ 24/9-20/10/58 ,αρθ.19 Ν 1080/80)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ