103.180,00€ Στο φουλ οι εγκρίσεις μελετών με τις αντίστοιχες εργασίες στον Δ.Ο.Π.Α.Π

278


2.500,00€ ΑΔΑ: ΩΜΠΙ465035-ΗΦ1 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 13 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΒΟΘΡΩΝ

24.000,00€ ΑΔΑ: ΩΖΔΤ465035-ΧΗΩ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 12 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΩΝΗΣ

24.000,00€ ΑΔΑ: 6Σ1Ε465035-Ρ8Ε – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 11 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

9.500,00€ ΑΔΑ: ΨΠΚΡ465035-Τ6Ι – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 10 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

10.000,00€ ΑΔΑ: 60ΛΘ465035-ΝΘΠ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 9 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ

2.500,00€ ΑΔΑ: ΩΔ1Ν465035-ΑΧ1 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

3.000,00€ ΑΔΑ: 6Η9Α465035-Ο1Ο – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

4.960,00€ ΑΔΑ: ΨΟΣ8465035-ΞΔΟ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1.000,00€ ΑΔΑ: ΩΜΓΕ465035-Μ61 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

2.500,00€ ΑΔΑ: 6Ζ79465035-ΞΓΠ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

4.960,00€ ΑΔΑ: 6ΠΕ3465035-Θ4Γ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

14.260,00€ ΑΔΑ: 6Ν6Θ465035-1ΗΨ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ