Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών 3ου Δημοτικού Σχολείου Ραφήνας : Ομιλία για τον σχολικό εκφοβισμό!

520

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το αρθ.3 του Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 54 και 57 του Ν.1416/84,26 του Ν.1828/89 και 6 του 1900/90, το άρθρο 16 του Ν.3254/2004 και 50 του Ν.4257/2014.

2. Την Υ.Δ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β’).

3. Τις υπ΄ αριθμ. 87/2011 & 103/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας – Πικερμίου.

4. Την με αριθ. πρωτ. 698/15-1-2020 αίτηση του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών 3ου Δημοτικού Σχολείου Ραφήνας.

5. Το γεγονός ότι το θέμα της ομιλίας έχει επιμορφωτικό χαρακτήρα.

Χ Ο Ρ Η Γ Ε Ι Δ Ω Ρ Ε Α Ν ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών 3ου Δημοτικού Σχολείου Ραφήνας, για τη διεξαγωγή ομιλίας για θέματα που αφορούν στη σχολική βία και εκφοβισμό καθώς και στην εν γένει ψυχολογία των μαθητών, στην εκπαιδευτική διαδικασία και στις μεταξύ τους σχέσεις.

Η ομιλία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 κατά τις ώρες 18:30 με 21:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ραφήνας.

*Με την άδεια αυτή υποχρεούνται οι ανωτέρω να επαναφέρουν με το πέρας της εκδήλωσης το χώρο στην πρότερη κατάσταση.

*Οι ανωτέρω αναλαμβάνουν την αποκατάσταση τυχόν φθορά που ήθελε δημιουργηθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

*Υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφαλείας του εξοπλισμού και του χώρου τοποθέτησης αυτών.

Η άδεια αυτή ισχύει για την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ