Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου

316

Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που θα γίνει τη Τετάρτη 9 Σεπ. 2019 και ώρα 15:30 (αντί της Τετάρτης 02-10-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30) στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση – ενημέρωση για τα δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο. της Περιφέρειας Αττικής.

2. Έγκριση πέρατος εκκαθάρισης, οικονομικών καταστάσεων εκκαθάρισης και οριστικής διακοπής εργασιών της «ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.». (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

3. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.)» για τη: «Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης και ανακατασκευής Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Αθηνών». (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Δημόπουλος)

4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) έτους 2019. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γ. Βλάχος)

5. Λήψη απόφασης για την εξαίρεση επιστημονικού συνεργάτη από τον περιορισμό άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος. (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Χ. Θεοδωρόπουλος)

6. Εκλογή μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Αττικής (άρθρο 28 Ν.4497/2017 ΦΕΚ 171/Α΄/13-11-2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σ. Μελάς) 7. Ένταξη της Περιφέρειας Αττικής ως μέλος στο Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network). Όροι και προϋποθέσεις, Έγκριση Καταστατικού, Ορισμός Εκπροσώπων. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Λεωτσάκος)

8. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στην Κάτω Ελευσίνα» του Δήμου Ελευσίνας. (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

9. Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σε Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων Περιφέρειας Αττικής. (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

10. Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Αττικής στα Κέντρα Πρόληψης κατά των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας (ΚΕ.Π.Ε.Ν.). (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Δημόπουλος)

11. Ορισμός αιρετού εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής στην Επιτροπή του άρθρου 18 του Ν.2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄/1994) όπως ισχύει. (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Χ. Θεοδωρόπουλος)

12. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

13. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος)

14. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης ποσού έως 19.800,00 € (συν Φ.Π.Α.) για συμβουλευτικές υπηρεσίες σύνταξης οδικού χάρτη για τη σύσταση Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας της Περιφέρειας Αττικής και υποστήριξη των απαιτούμενων ενεργειών. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

15. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την πολιτιστική εκδήλωση «Ηπειρωτικό Πανηγύρι 2019» που διοργανώνει η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Δημόπουλος)

16. Έγκριση σκοπιμότητας για τη συμμετοχή στελεχών Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής στο συνέδριο «SafeCorfu2019: 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Πολιτική Προστασία και τις νέες Τεχνολογίες» που θα πραγματοποιηθεί από 06/11 έως 09/11/2019 στην Κέρκυρα. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκκαλης)

17. Έγκριση σκοπιμότητας διοργάνωσης εκδήλωσης με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της τρίτης ηλικίας. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Σ. Αντωνάκου)

18. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Επικαιροποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Εγκατάσταση Λυμάτων και Βοθρολυμάτων του Δήμου Αγκιστρίου». (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

19. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενης πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας ετήσιας δυναμικότητας 437,5 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 35 στρεμμάτων της εταιρείας «Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.», που αφορά μετεγκατάσταση αυτής από τη θέση εξωτερικά του Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5d8cb63bf23a98409c84441c στις 26/09/19 16:02 3 όρμου Μπίστι στη θέση δυτικά χερσονήσου Μπίστι, νήσου Πόρου, Δήμου Πόρου, Π.Ε. Νήσων. (ΠΕΤ: 1904087713). (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ