Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας-Πικερμίου.

423
www.rpn.gr dimotikosimvouliorafinaspikermiou

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
  2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση κατάστασης εσόδων-εξόδων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου Δ΄ τριμήνου 2019.
  3. Λήψη απόφασης περί καταβολής εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου και αποζημίωση μελών ΔΣ των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
  4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της σχετικής με την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
  5. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 6/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
  6. Λήψη απόφασης περί ορθής επανάληψης της υπ’ αριθ. 16/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
  7. Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων». 
  8. Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», Άξονας Προτεραιότητας 12 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης ΟΤΑ Α’ Βαθμού για την Επικαιροποίηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων».
  9. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019».
  10. Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης για την ολοκλήρωση της εργασίας “Διαμορφώσεις στο χώρο Αθλητικών Εγκαταστάσεων περιοχής «Διάκου Μάνδρες», Ραφήνα”. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ