Τέσσερις Σύλλογοι κατά κατά του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για ακύρωση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το ΚΕΛ”

672

Στις 23-10-2019, συζητείται εξ αναβολής ενώπιον του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ, η με αρ. καταθ. Ε3261/2018 Αίτηση Ακύρωσης των

1. Εξωραϊστικού, Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου «Ο Άγιος Νικόλαος»,

2. Οικιστικού, Εξωραϊστικού Συλλόγου «Η πρόοδος»,

3. Πολιτιστικού, Εξωραϊστικού και Οικολογικού συλλόγου «Ήμερο Πεύκο» και

4. Πανελλήνιου Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Συνταξιούχων και Ασφαλισμένων Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος ΤΕΒΕ ΣΥΝ.ΠΕ, εδρευόντων απάντων στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος,

στρεφόμενη κατά του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ακύρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/65181/2140/3-10-2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο “Συλλογή, επεξεργασία λυμάτων των Δήμων Ραφήνας Πικερμίου και Σπάτων Αρτέμιδος της Ανατολικής Αττικής και επαναχρησιμοποίηση – διάθεση επεξεργασμένων εκροών”» και κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης.

Επειδή το θέμα αφορά άμεσα το Δήμο Ραφήνας Πικερμίου, αφού με την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την υλοποίηση του παραπάνω έργου, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο και η αναγκαιότητα άσκησης παρέμβασης εκ μέρους του στην ανοιγείσα δίκη κατά των αιτούντων και υπέρ του κύρους της ως άνω απόφασης. Για το λόγο αυτό και επειδή η λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή, για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου και ενδίκου βοηθήματος, πρέπει, επί ποινή ακυρότητας να βασίζεται σε προηγούμενη γνωμοδότηση δικηγόρου, ανατέθηκε από την Ο.Ε. με την υπ’ αριθ. 69/2019 απόφασή της, η παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη άσκησης παρέμβασης στην υπόθεση αυτή.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος υπέβαλε την με αριθ. πρωτ. 8264/22-5-2019 Γνωμοδότηση, σύμφωνα με την οποία και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει σε αυτήν, γνωμοδοτεί υπέρ της αναγκαιότητας άσκησης παρέμβασης υπέρ του κύρους της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. Κατόπιν τούτων προτείνεται η λήψη απόφασης περί άσκησης Παρέμβασης στο Ε’ Τμήμα του ΣτΕ υπέρ του κύρους της της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/65181/2140/3-10-2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο “Συλλογή, επεξεργασία λυμάτων των Δήμων Ραφήνας Πικερμίου και Σπάτων Αρτέμιδος της Ανατολικής Αττικής και επαναχρησιμοποίηση – διάθεση επεξεργασμένων εκροών”» στην υπόθεση της με αρ. καταθ. Ε3261/2018 Αίτησης Ακύρωσής των

1. Εξωραϊστικού, Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου «Ο Άγιος Νικόλαος»,

2. Οικιστικού, Εξωραϊστικού Συλλόγου «Η πρόοδος»,

3. Πολιτιστικού, Εξωραϊστικού και Οικολογικού συλλόγου «Ήμερο Πεύκο» και

4. Πανελλήνιου Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Συνταξιούχων και Ασφαλισμένων Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος ΤΕΒΕ ΣΥΝ.ΠΕ, ενώπιον του ΣτΕ, που συζητείται εξ αναβολής στις 23-10-2019.

Ο δικηγόρος Αθηνών κ. ………., υπέβαλε την με αριθ. πρωτ. 6956/24-4-2019 οικονομική προσφορά συνολικού ποσού με φ.π.α. 24% δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (2.856,96) €, που περιλαμβάνει : ποσό 331,00 € πλεόν φπα για σύνταξη και κατάθεση παρέμβασης, ποσό 491,00 € πλέον φπα για πρόσθετους λόγους παρέμβασης, ποσό 491,00 € πλέον φπα για παράσταση κατά τη συζήτηση της παρέμβασης, ποσό 491,00 € πλέον φπα για υπόμνημα κατά τη συζήτηση και ποσό 500,00 € πλέον φπα για αναβολές έως 10 εφόσον απαιτηθούν (50,00 €/αναβολή).

Οι προτεινόμενες αμοιβές καθώς και η ωριαία αμοιβή των 50,00 €, είναι σύμφωνες με τις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται στο Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Με το υπ’ αριθ. ΠΕΑ 3518/9.9.2019 τεκμηριωμένο αίτημα του Δημάρχου, κλήθηκε η οικονομική υπηρεσία για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της δαπάνης ορισμού του δικηγόρου, σύμφωνα με το Ν.4555/2018. Ακολούθησε η δέσμευση του ανωτέρω ποσού στο μητρώο του Δήμου με την υπ’ α/α 585/9.9.2019 α.α.υ., σύμφωνα με το π.δ. 80/2016.

Κατόπιν τούτων, προτείνεται ο ορισμός του δικηγόρου κ. …………. κατά τα ανωτέρω.