Τι αποφάσισε ο δήμαρχος Μαραθώνος για τους Πολιτικούς Γάμους

339

 Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

α)  Τις διατάξεις των άρθρων 9,58,59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 5,6 & 7 του ΠΔ 391/1982 «Για τη ρύθμιση λεπτομερειών σχετικά με την τέλεση των πολιτικών γάμων, τη χορήγηση της άδειας γάμου και το περιεχόμενο της βεβαιωτικής πράξης για την τέλεση πολιτικών ή θρησκευτικών γάμων» (ΦΕΚ 73Α)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 131 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/2017 τ.Α΄) Τέλεση πολιτικών γάμων με τις οποίες αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 391/1982 και την ανάγκη έκδοσης νέας απόφασης

γ) Τις υπ αριθ  580,581,582,583,584 & 589/2020 αποφάσεις με τις οποίες ορίστηκαν Αντιδήμαρχοι για τη χρονική περίοδο από 02/09/2020 έως 01/09/2021.

δ) Την υπ αριθ 1258/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν οι ημέρες τέλεσης Πολιτικών Γάμων τις ημέρες της εβδομάδας  Τρίτη & Παρασκευή με  ώρα έναρξης  13.00  και   λήξης 15.00  σε αίθουσα που βρίσκεται στην αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου στο Μαραθώνα.

ε) Την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

  1. Ορίζουμε ημέρες τέλεσης Πολιτικών Γάμων τις ημέρες της εβδομάδας Τρίτη & Παρασκευή με  ώρα έναρξης  13.00  και   λήξης 15.00  σε αίθουσα που βρίσκεται στην αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου στο Μαραθώνα και μόνο κατά το μήνα Οκτώβριο 2020 θα τελούνται και το Σάββατο τις ίδιες ώρες.
  2. Αναθέτουμε την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου στους εξής κατά σειρά αναπλήρωσης Αντιδημάρχους ανά δημοτική ενότητα:

Α. Στάμο Χρήστο ή Κυπαρίσση Ευάγγελο για την τέλεση πολιτικών γάμων για τους οποίους οι αιτήσεις υποβάλλονται στη δημοτική κοινότητα Μαραθώνα.

Β. Παπαϊωάννου Δημήτριο ή Ευαγγελόπουλο Νικόλαο για την τέλεση πολιτικών γάμων για τους οποίους οι αιτήσεις υποβάλλονται στη δημοτική κοινότητα Νέας Μάκρης

Γ. Λάσκο Αργύρη για την τέλεση πολιτικών γάμων για τους οποίους οι αιτήσεις υποβάλλονται στην  δημοτική κοινότητα Γραμματικού

Δ. Σωτηρίου Ευάγγελο για την τέλεση πολιτικών γάμων για τους οποίους οι αιτήσεις υποβάλλονται στην δημοτική κοινότητα Βαρνάβα

3. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/63Ι0ΩΛΜ-0Β5

https://diavgeia.gov.gr/doc/63Ι0ΩΛΜ-0Β5