Το νέο Δ.Σ της Δ.Ε.Α.Α.Π

357

1. Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ο κος Ελευθέριος ΣυντριβελόπουλοςΚονταρίνης του Αριστοµένη

2. Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ο κος. Χρήστος Τσεµπέρης του ∆ηµητρίου

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, συµπληρώνεται ως επταµελές συλλογικό όργανο διοίκησης από τα υπόλοιπα µέλη του, ήτοι από τους κ.κ. Βασιλική Μπέκα, Θεόφιλο Μαέστρο Σαραντίδη, , Βλαδίµηρο Καϊσερλόγλου, Κωνσταντίνο Παροικάκη και Αποστολάκη Μαρία.