14.880,00€ για 4 ανθρωπομήνες παρεχόμενης υπηρεσίας (ενημέρωση και εκπαίδευση για την ίδρυση και λειτουργία ενεργειακής κοινότητας COMPILE)

335

Διάρκεια παρεχόμενης υπηρεσίας: συνολικά 4 ανθρωπομήνες

Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου Ευάγγελος Μπουρνούς

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι (απ’ ευθείας ανάθεση εργασίας)

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της υπηρεσίας ” Παροχή υπηρεσιών για την ενημέρωση και εκπαίδευση πολιτών και ενδιαφερόμενων φορέων για την ίδρυση και λειτουργία ενεργειακής κοινότητας COMPILE ” προϋπολογισμού 14.880,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας ” Παροχή υπηρεσιών για την ενημέρωση και εκπαίδευση πολιτών και ενδιαφερόμενων φορέων για την ίδρυση και λειτουργία ενεργειακής κοινότητας COMPILE ” όπως ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 69/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Γ. Η δαπάνη της υπηρεσίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους όπου έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6117.16 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την ενημέρωση και εκπαίδευση πολιτών και ενδιαφερόμενων φορέων για την ίδρυση και λειτουργία ενεργειακής κοινότητας COMPILE» του προϋπολογισμού του έτους 2019.

Δ. Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με νέα απόφαση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ

Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ