Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου , μεταξύ των οποίων και ο εκ της αντιπολίτευσης Α. Βασιλόπουλος!

906

ΑΠΟΦΑΣΗ 446/2019

Ο Δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
  “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-
  191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Ραφήνας Πικερμίου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 20.266 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.
 7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.
 8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
 9. Το υπ’ αριθ. 1/2019Πρακτικό της Συνεδρίασης Δημοτικών Συμβούλων της Παράταξης ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για την παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας των συμβούλων της παράταξης, για τον ορισμό του συμβούλου Ανδρέα Βασιλόπουλου ως Αντιδημάρχου (αρ. εισερ. εγγράφου στο Δήμο 13649/30.8.2019).
 10. Το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4623/2019
 11. Την εγκύκλιο 90 του ΥΠΕΣ/αριθμ. πρωτ. 59849/21-8-2019
 12. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του
 13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου (ΦΕΚ 1845/Β’/29-7-2013) όπως συμπληρώθηκε με το ΦΕΚ 708/Β’/24-4-2015.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ραφήνας-
Πικερμίου με θητεία μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020 και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 • ΤΣΕΒΑ-ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης- Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ισότητας και της μεταβιβάζει καθ’ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
   Εποπτείας Υπηρεσίας Οικονομικών
   Εποπτείας και καλής λειτουργίας των Νομικών Προσώπων και των επιτροπών του δήμου
   Υπεύθυνη Ληξιαρχείου των δημοτικών ενοτήτων του δήμου
   Ισότητας των Φύλων
   Διαχείρισης και Εποπτείας Δημοτικών Κοιμητηρίων
   Δημοτικής Συγκοινωνίας
   Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας
   Κοινωνικού Παντοπωλείου
  Η ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 • ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Υποδομών και του μεταβιβάζει
  καθ’ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
   Εποπτείας Υπηρεσίας Δημοτικού Φωτισμού
   Εποπτείας Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης
   Εποπτείας Υπηρεσίας Πρασίνου
   Εποπτεία του γραφείου Κίνησης των οχημάτων
   Συντήρησης και Αποκατάστασης οδοστρωμάτων
   Συντήρησης Επισκευής και λειτουργίας Εξοπλισμού των εγκαταστάσεων, οχημάτων και
  μηχανημάτων
   Διαχείρισης Δημοτικής Αποθήκης
   Ασφάλειας των εργαζομένων
  Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
 • ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων -Ανακύκλωσης και
  Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζει καθ’ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
   Εποπτείας Υπηρεσίας Καθαριότητας οικιακών, βλαστικών, ογκωδών απορριμμάτων και
  Ανακύκλωσης
   Εποπτείας Λαϊκών Αγορών, άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και
  εμποροπανηγύρεων
   Καθαρισμού και ευταξίας Δημοτικών Κοιμητηρίων
   Αδέσποτων ζώων
   Πολιτικής Προστασίας
   Συγκρότησης συνεργείων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών
  Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 • ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δημοτικής Περιουσίας και
  του μεταβιβάζει καθ’ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
   Εποπτείας Τεχνικής Υπηρεσίας
   Εποπτείας και συντήρησης κτιριακών έργων, εγκαταστάσεων και παιδικών χαρών
   Παρακολούθησης και εποπτείας τεχνικών έργων και έργων αυτεπιστασίας
   Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στάθμευσης οχημάτων και οδοσήμανσης
  Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και μέλος
  της Οικονομικής Επιτροπής
 • ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος-Παιδείας-Πολιτισμού- Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Ψηφιακής Πολιτικής και του μεταβιβάζει καθ’ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
   Διαφάνειας, Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
   Πράσινης Ανάπτυξης, Περιβαλλοντικής διαχείρισης και Ανακύκλωσης
   Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και προγραμμάτων Ε.Ε. και ΕΣΠΑ
   Πολιτισμού
   Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
   Εκπαίδευσης προσωπικού
   Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης
   Εποπτείας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
  Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος ορίζεται και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Β. Οι Αντιδήμαρχοι υπογράφουν όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν τις αρμοδιότητές τους, οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Γ. Οι ανωτέρω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους, σε περίπτωση που αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται, ασκούνται από τον ίδιο τον Δήμαρχο.
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να τα ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Τσεβά-Μήλα Δήμητρα και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Αραπκιλή Σάββα και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Καλφαντή Παναγιώτη.
Ε. Οι πολιτικοί γάμοι θα τελούνται από τον Δήμαρχο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από την Αντιδήμαρχο κα Τσεβά-Μήλα Δήμητρα και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της από τον Αντιδήμαρχο κ. Κατσουλάκη Δημήτριο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιδήμαρχο κ. Καλφαντή Παναγιώτη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασιλόπουλο Ανδρέα και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιδήμαρχο κ. Αραπκιλή Σάββα.
ΣΤ. Παράλληλα με την ίδια απόφαση ορίζονται οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι ως Eντεταλμένοι Σύμβουλοι με θητεία μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020 και τους αναθέτει την εποπτεία των κάτωθι τομέων ως εξής:

 • ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Εντεταλμένος Σύμβουλος με αρμοδιότητα τα θέματα της Νέας Γενιάς.
 • ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Εντεταλμένος Σύμβουλος με αρμοδιότητα τα θέματα Υγιεινής των εργαζομένων, Προστασίας και προαγωγής Δημόσιας Υγείας καθώς και των Κοινωνικών Ιατρείων και Φαρμακείων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
 • ΠΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Εντεταλμένος Σύμβουλος με αρμοδιότητα τα θέματα Αθλητισμού.
 • ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Εντεταλμένος Σύμβουλος στην Δημοτική Κοινότητα Πικερμίου με αρμοδιότητες:
   Υποβοήθησης και Παρακολούθησης της ομαλής εξέλιξης διεκπεραίωσης των έργων και
  των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα
   Υποβοήθησης της εποπτείας λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
  εγκατεστημένες στην Κοινότητα
   Συνεργασίας με τον πρόεδρο του συμβουλίου της Κοινότητας για την επίλυση των
  προβλημάτων

Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ