Δ.Ο.Π.Α.Π : Απολογιστικός Πίνακας (Έσοδα-Έξοδα)

341

Δείτε παρακάτω τους πίνακες που παρουσιάζουν την οικονομική “κίνηση” του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος.