Δ.Ο.Π.Α.Π : Απολογιστικός Πίνακας (Έσοδα-Έξοδα)

179

Δείτε παρακάτω τους πίνακες που παρουσιάζουν την οικονομική «κίνηση» του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος.