Διακοπή των μαθημάτων σήμερα στο Γυμνάσιο Ραφήνας!

1457

ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2020

Ο Δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 94 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/2010), όπως ισχύουν.
  2. Το υπ’αριθμ. 2580/17-02-20 έγγραφο του Διευθυντή Γυμνασίου Ραφήνας
  3. Την ανάγκη αποκατάστασης του χώρου της σχολικής μονάδας από προσωρινή κατάληψη διάρκειας μίας ώρας από αγνώστους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη διακοπή των μαθημάτων στο Γυμνάσιο Ραφήνας την 17η Φεβρουαρίου 2020 για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου.

 Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ