Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου : Αποκατάσταση φθορών σε οδούς απο βλάβες ύδρευσης!

907

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου προκήρυξε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, 95 §2α, 121, 117 του Ν4412/16 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Προϋπολογισμού Δαπάνης 78.029,11 ευρώ. ( με ΦΠΑ 24 %)

Το έργο αφορά την αποκατάσταση φθορών στα οδοστρώματα του Δήμου που προκλήθηκαν από εργασίες ύδρευσης

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/04/2020 ημέρα και ώρα10:00πμ (λήξη επιδόσεως προσφορών) ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, από όπου θα αντληθούν όλα τα στοιχεία της διαδικασίας ανάθεσης

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/04.2020 10:00πμ

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)