Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου : Διορισμοί μονίμων υπαλλήλων σε ύδρευση και καθαριότητα

660

Σύμφωνα με ΦΕΚ που κυκλοφόρησε.

Με την 372/19-7-2019 απόφαση του Δημάρχου Ραφήνας-Πικερμίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17, των άρθρων 21 έως και 26 του ν. 3584/2007, τις διατάξεις του ν. 2190/1994, τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010, τις διατάξεις του αρθ. 7 του ν. 4368/2016, τις διατάξεις του αρθ. 82 παρ. 3 του ν. 4604/2019, κατόπιν της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/ΑΣΕΠ/2-2-2018, 9/ΑΣΕΠ/9-2-2018, 10/ ΑΣΕΠ/16-2-2018 και 12/ΑΣΕΠ/6-3-2018), της 660/ 5-6-2019 απόφασης του Ε’ Τμήματος του ΑΣΕΠ (πίνακες διοριστέων: ΦΕΚ 1054/Γ΄/10-6-2019), διορίζεται σε κενή οργανική θέση μονίμου προσωπικού κλάδου Υ.Ε. Εργατών Ύδρευσης με εισαγωγικό βαθμό Ε’, η Ε. Ζ. του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

(Αριθμ. βεβ. Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου: 11992/24-7-2019). (Αριθμ. βεβ,. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6330582227/19.7.2019).

(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 84133/22019/17-9-2019).

Με την 423/19-7-2019 απόφαση του Δημάρχου Ραφήνας-Πικερμίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17, των άρθρων 21 έως και 26 του ν. 3584/2007, τις διατάξεις του ν. 2190/1994, τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010, τις διατάξεις του αρθ. 7 του ν. 4368/2016, τις διατάξεις του αρθ. 82 παρ. 3 του ν. 4604/2019, κατόπιν της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/ΑΣΕΠ/2-2-2018, 9/ΑΣΕΠ/ 9-2-2018, 10/ΑΣΕΠ/16-2-2018 και 12/ΑΣΕΠ/6-3-2018), της 660/5-6-2019 απόφασης του Ε’ Τμήματος του ΑΣΕΠ (πίνακες διοριστέων: ΦΕΚ 1054/Γ΄/10-6-2019), διορίζεται σε κενή οργανική θέση μονίμου προσωπικού κλάδου Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας με εισαγωγικό βαθμό Ε’, η Ε. Ν. του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

(Αριθμ. βεβ. Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου: 13484/27-8-2019). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4512737126/7.8.2019).

(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 84129/22015/17-9-2019).

Με την 772/2-9-2019 απόφαση του Δημάρχου Λαυρεωτικής η οποία εξεδόθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4257/2014, του άρ. 30 του π.δ. 26/2012, των άρ. 152 και 160 του ν. 3584/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010, επαναφέρεται αυτοδικαίως (αριθμ. 15643/30-8-2019 αίτηση επαναφοράς) στην υπηρεσία του ο μόνιμος υπάλληλος Κ. Σ. του Δημητρίου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, λόγω μη εκλογής του στις διεξαχθείσες Αυτοδιοικητικές Εκλογές την 26/5/2019.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Λαυρεωτικής: 16561/11-9-2019). (Αριθμ. βεβ.εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7765330191/4-9-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 86957/22783/18-9-2019).

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ