Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου :Με απόφαση Γενικού Γραμματέα, άδεια ανατροφής τέκνου σε υπάλληλο.

438

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2007), όπως ισχύουν,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2007) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

3. Την αρ.447/2-9-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΦΦΩ16- ΞΞ7) Απόφαση Δημάρχου Ραφήνας- Πικερμίου σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου, καθώς και με την εξουσιοδότησή του για υπογραφή «με εντολή Δημάρχου»

4. Το με αρίθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29-05-2008 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί χορήγησης αδειών σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, για άδεια διευκολύνσεων ανατροφής τέκνου σε νεοδιόριστο υπάλληλο.

5. Τη με αρ. πρωτ. Π.Ε.Α.4813 /02-12-2019 αίτηση του νεοδιόριστου μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας, …………….., ως και την υπεύθυνη δήλωση της συζύγου του, περί μη χρήσης άδειας ανατροφής τέκνου.

6. Τα στοιχεία του Υπηρεσιακού Φακέλου του υπαλλήλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Χορηγεί στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου, κλάδου ΔΕ-Τ……………… , άδεια ανατροφής τέκνου, με αποδοχές ,αναλογικά από την ημερομηνία διορισμού του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν.3584/2007, διάρκειας 2 μηνών και 12 ημερών .

Η διάρκεια της άδειας ορίζεται από την 27-12-2019 έως την 07-03-2020.

Ημερομηνία επιστροφής στην Υπηρεσία ορίζεται η 09-03-2020.

Με Εντολή Δημάρχου

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ