Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου “Αναστολή απασχόλησης ωφελουμένων στο πλαίσιο της δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2020”

361

Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΔ.1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/9-5-2013), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α’/19-3-2015),

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α ΄/7-6-2010), όπως ισχύουν,

3. Την Νο 3/2019 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,

4. Τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων που καταρτίστηκε από τον ΟΑΕΔ,

5. Τα συστατικά σημειώματα του ΟΑΕΔ με τα οποία ο Δήμος Ραφήνας- Πικερμίου για τους επιλεγέντες ωφελούμενους προς τοποθέτηση στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου,

6. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στο Δήμο μας από τους επιλεγέντες,

7. Τις υπ’ αριθμ.181/23-5-2019, 198/5-6-2019 και 272/27-6-2019 αποφάσεις Δημάρχου σχετικά με την τοποθέτηση ωφελουμένων στο πλαίσιο της δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2020»,

8. Το με αρ.πρωτ.1413/25-7-2019 έγγραφο του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου «Φίλιππος Καβουνίδης», περί αναστολής λειτουργίας των παιδικών σταθμών κατά τον μήνα Αύγουστο, λόγω θερινών διακοπών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την αναστολή της απασχόλησης των παρακάτω προσληφθέντων, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε σχολικές μονάδες και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών:

Περισσότερα ΕΔΩ