Διορισμός ΜΟΝΙΜΟΥ στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου !

3250

Με την 23/29-01-2020 απόφαση Δημάρχου Ραφήνας Πικερμίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17, των άρθρων 21 έως και 26 του ν. 3584/2007, τις διατάξεις του ν. 2190/1994, τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010, τις διατάξεις του αρθ. 7 του ν. 4368/2016, τις διατάξεις του αρθ. 82 παρ. 3 του ν. 4604/2019, τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4582/2018 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τρίτο του ν. 4616/2019, κατόπιν της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/ΑΣΕΠ/2-2-2018, 9/ΑΣΕΠ/9-2-2018, 10/ΑΣΕΠ/ 16-2-2018 και 12/ΑΣΕΠ/6-3-2018), της υπ’ αριθμ. 2629/ 14-01-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ με θέμα: “Έκδοση αναμορφωμένων πινάκων διοριστέων της προκήρυξης 3κ/2018” και σύμφωνα με τον αναμορφωμένο πίνακα διοριστέων υποψηφίων της κατηγορίας ΥΕ από το ΑΣΕΠ ο οποίος κυρώθηκε με την αριθμ. 1353/25-11-2019 απόφαση του Α’ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 2306/Γ’/ 09-12-2019) διορίζεται σε κενή οργανική θέση μονίμου προσωπικού του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με εισαγωγικό βαθμό Ε’ ο κάτωθι:

Κ.Ε.Π (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Εργατών Καθαριότητας)